Wyszukaj:
Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Wolborzu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Informacje ogólne
•  Dane podstawowe
•  Baza Szkoły
•  Certyfikaty
•  ARCHIWUM
  Organy Szkoły
•  Zespół Kierowniczy
•  Rada Pedagogiczna
•  Rada Rodziców
•  Samorząd Uczniowski
  Prawo wewnątrzszkolne
•  Statut
•  Program wychowawczy
•  Szkolny program profilaktyki
•  Regulamin internatu
•  Regulamin warsztatu szkolnego
•  Procedury organizowania egzaminu maturalnego
•  Procedury organizowania egzaminu zawodowego
•  Statut szkoły zaocznej
•  Regulamin oceniania
•  procedury dopuszczania programów nauczania
•  Statut RCKU
•  schemat organizacyjny
•  Regulamin stołówki
•  obowiązki szkoły w razie zasłabnięcia ucznia
•  Regulamin stypendialny
•  Regulamin Rady Pedagogicznej
•  Regulamin kursów kwalifikacyjnych
  Działalność szkoły
•  Pedagog szkolny
•  Biblioteka
•  Internat
•  Warsztat szkolny
  Przetargi
•  Ogłoszenia
•  Rozstrzygnięcia
•  Anulowane
  Informacje
•  Instrukcje obsługi
•  Niepublikowane w BIP
•  Statystyka
•  Redakcja
  Wykaz klas
•  Technikum
•  Zasadnicza Szkoła Zawodowa
•  Technikum Uzupełniające dla Dorosłych
•  Szkoła Policealna
•  Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
  REGULAMINY I INSTRUKCJE
•  Regulamin "13"
•  Regulamin ZFŚS
•  Regulamin dodatku motywacyjnego
•  Regulamin BHP
•  Regulamin pracy
•  Instrukcja inwentaryzacyjna
•  Instrukcja magazynowa
•  Instrukcja kasowa
•  Instrukcja księgowa
•  kodeks etyki nauczyciela
•  kodeks pracownika niepedagogicznego
•  Instrukcja archiwalna
•  Rzeczowy wykaz akt
•  Regulamin KZP
•  Instrukcja egzekwowania należnosci
•  Procedury odbioru prac
•  Procedury przyjmowania skarg
•  Regulamin dofinansowania dokształcania nauczycieli
•  Wytyczne pełnienia ochrony
•  Procedury BIP
•  Rejest upoważnień
•  Procedury w sprawie udoskonalenia systemu kontroli zarządczej
•  Procedury w sprawie utworzenia rejestru umów
•  Procedury w sprawie ustalenia zasad dokonywania samooceny systemu kontroli zarządczej
  ARCHIWUM
•  ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI
  RYZYKO ZAWODOWE
•  Rejestr ryzyka zawodowego
•  Procedury w sprawie ustalenia zasad zarządzania ryzykiem w ZSRCKU w Wolborzu
Pomoc
Statystyki

258314
od 29 marca 2007
Prawo wewnątrzszkolne » Statut Wersja do druku

statut nr 16

 

                                                             Nr 16

S T A T U T

 

Zespołu  Szkół

Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego

im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

 

 

§ 1.

 

 1. Nazwa szkoły obejmuje:      

Zespół Szkół

Rolnicze Centrum  Kształcenia Ustawicznego

im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

 

     2. Siedziba  szkoły:   97-320 Wolbórz   ul. Modrzewskiego  107.

 

      3. W skład Zespołu Szkół  Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego wchodzą

    następujące jednostki organizacyjne:

 

 

 - LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE   dla młodzieży

 

 

- TECHNIKUM – kształcące w zawodach:

 

·         technik mechanizacji rolnictwa                                                       311512

·         technik hodowca koni                                                                      314203

·         technik informatyk                                                                           351203 

·         technik logistyk                                                                                333107

·         technik analityk                                                                                311103

·         technik pojazdów samochodowych                                                 311513

·         technik organizacji reklamy                                                             333906

·         technik turystyki wiejskiej                                                               515203

·         technik agrobiznesu                                                                          331402

·         technik obsługi turystycznej                                                             422103

·          technik cyfrowych procesów graficznych                                        311911

·         technik rolnik                                                                                    314207

 

- ZASADNICZA  SZKOŁA  ZAWODOWA - kształci w zawodach:

·        mechanik pojazdów samochodowych                                                723103      

·        mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych                            834103

·        blacharz samochodowy                                                                      721306

·       lakiernik                                                                                               713201

·       elektromechanik pojazdów samochodowych                                      741203

 

 

 

- TECHNIKUM  UZUPEŁNIAJĄCE  DLA  DOROSŁYCH - kształci w systemie

    zaocznym w zawodach:

·        technik pojazdów samochodowych                                                 311513

·        technik mechanizacji rolnictwa                                                        311512

 

- SZKOŁA  POLICEALNA – kształci systemie zaocznym w zawodach:

 • technik informatyk                                                                            351203                        
 •  technik administracji                                                                        334306                                                                        
 • technik weterynarii                                                                            324002
 • technik pojazdów samochodowych                                                  311513
 • technik turystyki wiejskiej                                                                515203

 

- LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE dla DOROSŁYCH - kształci

   systemie zaocznym

 

- ROLNICZE  CENTRUM  KSZTAŁCENIA  USTAWICZNEGO

   celem jednostki jest kształcenie, doskonalenie i dokształcanie dorosłych na potrzeby

   rolnictwa i gospodarki żywnościowej  w formach szkolnych  i pozaszkolnych.

   Organizację  Centrum określa statut będący załącznikiem do statutu Zespołu Szkół.

 

- KURSY KWALIFIKACYJNE – kształcenie w systemie zaocznym

   Zgodnie z reformą MEN, od września 2012 r. w systemie oświaty zostają włączone

    kwalifikacyjne kursy zawodowe dla osób dorosłych, które będą mogły uzupełnić

    kwalifikacje zawodowe  lub uzyskać tytuł technika w danym zawodzie.

 

§ 2.

 

Szkoła  posiada sztandar szkoły, hymn (zał. nr 1) i logo (zał. nr 2)

 

§ 3.

 

Na stemplach używana jest (Zespół Szkół + nazwa szkoły) bez  imienia szkoły  wraz z adresem siedziby, natomiast na pieczęciach figuruje skrót nazwy szkoły.

 

§ 4.

 

Organem prowadzącym szkołę jest Powiat Piotrkowski w Piotrkowie Tryb.

 

§ 5.

 

Szkoła prowadzi internat na 160 miejsc wraz  z zapleczem żywieniowym oraz warsztat szkolny stanowiący bazę  kształcenia praktycznego.

 

 

 

 

 

CELE   I   ZADANIA   SZKOŁY

 

§ 6.

 

1.     Szkoła  realizuje cele i zadania określone  w

-  ustawie o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. po nowelizacji dokonanej   

   ustawą z dnia  21 stycznia 2000 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z

  funkcjonowaniem  administracji publicznej,

-  ustawie z dnia 18 lutego 2000 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela i zmianie 

   niektórych innych ustaw,

- rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zasad udzielania i 

   organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach,  

   szkołach i placówkach (Dz. U. Nr 228, poz. 1487)

- oraz w innych przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności:

        a. umożliwia zdobycie wiedzy  umiejętności niezbędnych do uzyskania dyplomu

            tytułu zawodowego, świadectwa ukończenia szkoły, świadectwa maturalnego

 

        b. umożliwia absolwentom  dokonanie świadomego wyboru  dalszego kierunku

            kształcenia lub wybranie zawodu,

        c. kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad  

           określonych w ustawie, stosownie do warunków szkoły i wieku uczniów,

        d. umożliwia uczniom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej,

            językowej i religijnej, a w szczególności naukę języka ora własnej historii i kultury.

 

2. Szkoła realizuje cele i zadania poprzez:

a)     teoretyczne i praktyczne( 45 minut) przygotowanie  do wybranego  zawodu i specjalności. Zajęcia teoretyczne z przedmiotów zawodowych prowadzone są w pracowniach przedmiotowych  wyposażonych w pomoce naukowe, które są

          systematycznie aktualizowane. Nauczyciele uczący tych przedmiotów mają

          pełne przygotowanie zawodowe i pedagogiczne.

         Kształcenie praktyczne prowadzone jest głównie w oparciu o warsztat szkolny. 

          Odbywają się w nim wszystkie zajęcia praktyczne (55 minut – godzina zajęć

          praktycznych) z budowy samochodów oraz obsługi i  naprawy pojazdów

          samochodowych. Praktyki zawodowe zaś  uczniowie odbywają w  warsztatowej 

          stacji diagnostycznej  oraz  w  wybranych warsztatach mechaniki samochodowej i    

          specjalistycznych.

          Zajęcia praktyczne w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa prowadzone są

          w oparciu o bazę warsztatu szkolnego, natomiast praktyki zawodowe odbywają

          się w specjalistycznych gospodarstwach rolnych w kraju i za granicą.

          Zajęcia praktyczne w technikum kształcącym w zawodzie technik hodowca  koni 

          prowadzone są w stajni  wchodzącej w skład warsztatu szkolnego.

          Ponadto praktyki zawodowe uczniowie odbywają w wybranych  stadninach, klubach

         i szkółkach jeździeckich oraz gospodarstwach zajmujących się hodowlą koni na

         terenie całego kraju i za granicą.

         Zajęcia praktyczne w technikum kształcącym w zawodzie technik informatyk

         odbywają się w pracowniach informatycznych i komputerowych na terenie szkoły,

         natomiast praktyki zawodowe odbywają się w firmach zajmujących się serwisem

         sprzętu komputerowego, oprogramowaniem systemowym i użytkowym oraz sieciami

         komputerowymi.

         Zajęcia praktyczne w technikum kształcącym w zawodzie technik logistyk odbywają

          się w pracowniach szkolnych i wybranych centrach logistycznych w pobliżu szkoły.

          Zajęcia praktyczne w technikum kształcącym w zawodzie technik analityk odbywają

          się we własnych pracowniach specjalistycznych.

      b. zapewnienie uczniom, a także uczniom niepełnosprawnym wykształcenia ogólnego

          umożliwiającego dalszą naukę, a także wdrażanie ich do samokształcenia oraz

          podnoszenia kultury zawodowej i ogólnej poprzez popularyzowanie nowości  

          wydawniczych, współpracę  z  Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego, wyjazdy na

          wystawy branżowe, czynne uczestnictwo w życiu  kulturalnym środowiska i kraju,

          udostępnienie prasy  oraz innych środków  masowego przekazu, organizowanie

          wycieczek  przedmiotowych i  turystycznych.                                         

      c. umożliwienie uczniom rozwijania  swoich zainteresowań i potrzeb poprzez 

          udział w pracach  kół zainteresowań, zespołów artystycznych, sekcji sportowych,

          udział w olimpiadach i konkursach, zawodach sportowych, w pracach organizacji

          młodzieżowych oraz w pracach społecznych na rzecz szkoły i środowiska.

     d. umożliwienie uczniom podtrzymywania tożsamości narodowej,  językowej i

         religijnej poprzez akcentowanie  ważnych rocznic narodowych (akademie, apele,

         pogadanki), przestrzeganie kultury języka,  kształtowanie patriotycznych postaw na

         lekcjach wychowawczych  i zajęciach z młodzieżą  mieszkającą w internacie,

         umożliwienie uczniom uczestniczenia w lekcjach religii i etyki z jednoczesnym

         kształceniem postaw tolerancyjnych.

      e. udzielanie  pomocy psychologicznej i pedagogicznej  poprzez  objęcie

          szczególną opieką uczniów  niepełnosprawnych, uczniów osiągających  słabe

          wyniki w nauce, uczniów sprawiających trudności wychowawcze oraz uczniów

          szczególnie uzdolnionych, korzystanie z pomocy lekarzy specjalistów oraz

          utrzymywanie kontaktów z rodzicami  lub  opiekunami wychowanków,

      f. umożliwienie uczniom udziału w projektach unijnych.

      

§ 7. 

 

1. Szkoła realizuje zadania opiekuńcze odpowiednio  do wieku uczniów i potrzeb 

    środowiskowych z  uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

2. Zadania opiekuńcze realizowane są poprzez  następujące formy pracy :

    1. opiekę nad uczniami przebywającymi  na terenie szkoły  podczas zajęć        

        obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych sprawują nauczyciele,

        wychowawcy, instruktorzy praktycznej nauki zawodu oraz inne osoby

         prowadzące te zajęcia,

     - w szkole zabronione jest prowadzenie jakiejkolwiek formy zajęć bez zapewnienia

       opieki nauczyciela,

     - zajęcia lekcyjne (wychowanie fizyczne, języki obce, technologia informacyjna)

        mogą być prowadzone w grupach w oddziałach liczących więcej niż 24 uczniów, z

        tym, że liczba uczniów w grupie na technologii informacyjnej  nie może przekraczać

       liczby stanowisk komputerowych w pracowni komputerowej,

     - zajęcia z przedmiotów ogólnokształcących, dla których z treści programu  

       nauczania wynika prowadzenie ćwiczeń mogą być prowadzone w grupach jeżeli

       oddział liczy więcej niż 30 uczniów (tylko połowa liczby godzin),

    - zajęcia edukacyjne z zakresu kształcenia zawodowego, dla których z treści

       programu nauczania wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń mogą być

       prowadzone w grupach w oddziałach liczących więcej niż 30 uczniów

     - na zajęciach praktycznych liczba uczniów w grupie wynosi  od 4 do 15 w

      zależności od rodzaju zajęć, liczby stanowisk pracy oraz charakteru wykonywanych

       czynności,

     - opiekę nad uczniami w czasie przerw międzylekcyjnych sprawują nauczyciele i

      wychowawcy zgodnie z przedstawionym przez dyrektora szkoły  rozkładem

      dyżurów  i obowiązującymi przepisami bhp; dyżury nauczycieli dotyczą całego

      obiektu szkoły,

    -  w przypadku, gdy ponad 20 % uczniów z klasy nie uczęszcza na lekcje religii dla

       uczniów tych prowadzone są zajęcia z etyki; dla mniejszej liczby uczniów 

       organizowane są zajęcia w bibliotece szkolnej,

     - otoczenie szczególną opieką uczniów z niepełnosprawnością.

   2.opiekę nad uczniami odbywającymi zajęcia poza terenem szkoły (zajęcia praktyczne,

       wycieczki, zawody sportowe, zajęcia kulturalno-oświatowe) sprawują

        opiekunowie odpowiedzialni za organizację tych zajęć:

     - przy wyjściu lub wyjeździe z uczniami poza teren szkolny w obrębie tej samej

       miejscowości  powinien być zapewniony jeden opiekun dla grupy do 30 uczniów,

     - przy wyjściu lub wyjeździe z uczniami poza teren miejscowości będącej siedzibą

       szkoły  powinien być zapewniony jeden opiekun dla grupy 20 uczniów przy

       korzystaniu z szkolnego środka transportu oraz jeden opiekun dla grupy 15

       uczniów przy korzystaniu z  komunikacji państwowej,

     - przy organizowaniu form zajęć obowiązkowych lub pozalekcyjnych oraz  obozów

       specjalistycznych, stwarzających szczególne zagrożenie dla życia i zdrowia 

       powinien być zapewniony jeden opiekun  dla grupy 10 uczniów,

3.     sprawowanie szczególnej opieki nad uczniem, który uległ wypadkowi  na terenie

         szkoły, a przede wszystkim:

        - udzielenie pomocy przedmedycznej,

        - natychmiastowe powiadomienie o wypadku dyrektora szkoły, inspektora bhp i

          społecznego inspektora pracy,

       - zapewnienie   jak najszybszej pomocy lekarskiej,

       - zawiadomienie o wypadku rodziców lub opiekunów ucznia,

       - powiadomienie prokuratora o wypadku  śmiertelnym, ciężkim a także wypadku

        zbiorowym,

      - dokładne zbadanie  okoliczności i przyczyn wypadku  oraz sporządzenie pełnej

        dokumentacji powypadkowej,

      - wpisanie wypadku do rejestru prowadzonego przez inspektora bhp,

4.     sprawowanie  opieki  indywidualnej nad uczniami, a w szczególności:

   - opieka nad uczniami z niepełnosprawnością,

      - zapewnienie  zamieszkania w internacie z możliwością korzystania z pełnego

        wyżywienia dla uczniów mających kłopoty z codziennym dojazdem do szkoły,

      - pomoc  w zakupie podręczników,

      - organizację doraźnej pomocy materialnej i rzeczowej dla uczniów będących w

        trudnej sytuacji rodzinnej,

      - pomoc w uzyskaniu dofinansowania do pobytu ucznia w internacie, wyżywienia

        na stołówce szkolnej oraz na zakup podręczników, pomocy szkolnej i odzieży,

      - współpracę z PCPR, Gminnymi i Miejskimi Ośrodkami Pomocy Społecznej.

 

3.1. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej   

        jednemu z nauczycieli, zwanemu  dalej „wychowawcą”.

   2.  Dla zapewnienia ciągłości  pracy wychowawczej i jej skuteczności pożądane jest,

        aby wychowawca prowadził  klasę przez cały jej cykl nauki w danym typie

        szkoły.

   3.  Dyrektor szkoły na uzasadniony wniosek rodziców  i uczniów może dokonać 

        zmiany nauczyciela, któremu powierzył zadania wychowawcy. Rodzice i

        uczniowie mają możliwość wpływania na wybór  bądź  zmianę wychowawcy

         za pośrednictwem Samorządu Uczniowskiego  i Rady Rodziców. W tym   

        celu przedstawiciele  w/w organów szkoły przedstawiają dyrektorowi swoje

        stanowisko z konkretnym uzasadnieniem. Dyrektor podejmuje decyzję zgodnie ze

        swoimi kompetencjami i przedstawia  ją  na piśmie w ciągu 30 dni 

        zainteresowanym stronom.

    

4.1. Opiekę psychologiczno-pedagogiczną w szkole sprawuje pedagog szkolny

         pracujący w wymiarze pełnego etatu (60 minut – godzina pracy pedagoga).

    2. Do zakresu obowiązków pedagoga szkolnego w szczególności należy:

        - dokonywanie co najmniej raz w semestrze okresowej diagnozy sytuacji   

           wychowawczej szkoły,

        - udzielanie rodzicom porad ułatwiających rozwiązywanie przez nich trudności w

          wychowaniu dzieci,

        - współudział w opracowywaniu planu wychowawczego szkoły,

        - rozpoznawanie warunków życia i nauki uczniów sprawiających trudności w

          realizacji procesu dydaktyczno – wychowawczego, pomoc uczniom niepełnospra-

          wnym.

        - opracowywanie i przedstawianie dyrekcji szkoły wniosków dotyczących

          uczniów wymagających szczególnej opieki i pomocy wychowawczej,

        - udzielanie pomocy wychowawcom i nauczycielom w ich pracy z uczniami

          sprawiającymi trudności wychowawcze,

        - współpraca z samorządem szkolnym i organizacjami młodzieżowymi w

          zakresie wspólnego oddziaływania na uczniów wymagających szczególnej opieki

           i pomocy i opieki wychowawczej,

        - udzielanie uczniom indywidualnej pomocy w eliminowaniu napięć

          psychicznych z powodu niepowodzeń szkolnych,

        - udzielanie uczniom porad w rozwiązywaniu trudności powstających na tle

           sytuacji rodzinnej oraz kontaktów rówieśniczych i środowiskowych,

        - udział w pracach Szkolnej Komisji ds. pomocy materialnej dla uczniów oraz

          organizowanie i udzielanie pomocy materialnej uczniom z rodzin

          patologicznych i wielodzietnych,

        - dbanie o zapewnienie miejsca  w internacie i możliwości korzystania ze

          stołówki uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej,

        - wnioskowanie o udzielenie pomocy materialnej uczniom przez Miejski i Gminne

          Ośrodki Pomocy Społecznej,

        - współpraca z dyrekcją szkoły, kierownikiem internatu, kierownikiem szkolenia

          praktycznego, lekarzem, pielęgniarką i Radą Rodziców w rozwiązywaniu

           problemów wychowawczych,

         - obowiązek składania Radzie Pedagogicznej na zakończenie semestru i roku

           szkolnego sprawozdania dotyczącego sytuacji wychowawczej szkoły oraz

           podejmowanych działań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów

           wychowawczych.

      3. Pedagog szkolny obowiązany jest do systematycznej współpracy z Poradniami

          Psychologiczno – Pedagogicznymi oraz Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie,

         a także innymi instytucjami i organizacjami zajmującymi się  problematyką opieki

         wychowawczej nad młodzieżą.

 

§ 8.

 

1.      Szkoła udziela uczniom, ich rodzicom (opiekunom prawnym) i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

2.     Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi polega na rozpoznawaniu

     i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz

     rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia, wynikających w   

     szczególności:

1)    z niepełnosprawności

2)    z niedostosowania społecznego

3)    z zagrożenia niedostosowaniem społecznym

4)    ze szczególnych uzdolnień

5)    ze specyficznych trudności w uczeniu się

6)    z zaburzeń komunikacji językowej

7)    z choroby przewlekłej

8)    z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych

9)    z niepowodzeń edukacyjnych

10)     z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny,

             sposobem spędzania czasu wolnego, kontaktami środowiskowymi

11)  z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą   

            środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za

             granicą.

 

3.     Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana rodzicom uczniów i nauczycielom

     polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów  

     wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych

     w celu zwiększania efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów.

 

4.     Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne.

 

5.     Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole udzielają uczniom nauczyciele,

     wychowawcy grup wychowawczych oraz specjaliści wykonujący w szkole zadania z

     zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w szczególności psycholodzy,

     pedagodzy, logopedzi i doradcy zawodowi, zwani dalej "specjalistami".

 

6.     Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z:

1)    rodzicami uczniów;

2)    poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi;

3)    placówkami doskonalenia nauczycieli;

4)    innymi szkołami;

5)    organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz

           rodziny, dzieci i młodzieży.

 

7.     Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole jest udzielana z inicjatywy:

1)    ucznia

2)    rodziców ucznia

3)    nauczyciela, wychowawcy grupy wychowawczej lub specjalisty, prowadzącego

          zajęcia z uczniem

4)    poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.

 

8.     W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana uczniom w formie:

 

1)    zajęć rozwijających uzdolnienia;

2)    zajęć dydaktyczno-wyrównawczych;

3)    zajęć z zakresu doradztwa zawodowego związanych z wyborem dalszego kierunku

           kształcenia oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej;

4)    porad i konsultacji.

 

9.     Zajęcia rozwijające uzdolnienia organizuje się dla uczniów szczególnie uzdolnionych

      oraz prowadzi się przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy. Liczba uczestników

      zajęć wynosi do 8.

 

10.            Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze organizuje się dla uczniów mających trudności

       w nauce, w szczególności w spełnianiu wymagań edukacyjnych wynikających z

       podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego. Liczba

       uczestników zajęć wynosi do 8.

 

11.            Zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem

      kształcenia i kariery zawodowej organizuje się w celu wspomagania uczniów  w

      podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych, przy wykorzystaniu aktywnych

       metod pracy. Zajęcia prowadzą nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych i

       specjaliści.

 

12.            Porady i konsultacje dla uczniów oraz porady, konsultacje, warsztaty i szkolenia dla

       rodziców uczniów i nauczycieli prowadzą nauczyciele, wychowawcy grup

       wychowawczych i specjaliści.

 

13.            Nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych oraz specjaliści w szkole prowadzą

       działania pedagogiczne mające na celu:

1)    rozpoznanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz

             możliwości psychofizycznych uczniów, w tym uczniów szczególnie uzdolnionych,

             oraz zaplanowanie sposobów ich zaspokojenia, w tym doradztwo edukacyjno-

             zawodowe;

2)    rozpoznanie zainteresowań i uzdolnień uczniów, w tym uczniów szczególnie

             uzdolnionych, oraz zaplanowanie wsparcia związanego z rozwijaniem

             zainteresowań i uzdolnień uczniów.

 

14.            W przypadku stwierdzenia, że uczeń ze względu na potrzeby rozwojowe lub  

      edukacyjne wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, nauczyciel,

      wychowawca grupy wychowawczej lub specjalista informuje o tym niezwłocznie

      dyrektora szkoły.

 

15.            Planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej

      uczniowi jest zadaniem zespołu składającego się z nauczycieli, wychowawców grup

      wychowawczych oraz specjalistów, prowadzących zajęcia z uczniem, zwanego dalej  

      "zespołem".

 

16.            Zespół tworzy dyrektor szkoły:

 

1)    dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,

             orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinię poradni

             psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej - niezwłocznie

             po otrzymaniu orzeczenia lub opinii;

2)    dla ucznia, który nie posiada orzeczenia lub opinii wymienionych w pkt 1 –

             niezwłocznie po przekazaniu przez nauczyciela, wychowawcę grupy

             wychowawczej lub specjalistę informacji o potrzebie objęcia  ucznia pomocą

             psychologiczno-pedagogiczną.

 

17.            Dyrektor szkoły na podstawie zaleceń zespołu ustala dla ucznia formy, sposoby i okres

      udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar godzin, w którym

      poszczególne formy pomocy będą realizowane.

 

18.            O ustalonych dla ucznia formach, sposobach i okresie udzielania pomocy

      psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiarze godzin, w którym poszczególne formy

      pomocy będą realizowane, koordynator  niezwłocznie informuje dyrektora szkoły i

      rodziców ucznia.

 

19.       W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ustalone przez dyrektora szkoły formy, sposoby i okres udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, są uwzględniane w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, opracowanym dla ucznia na podstawie przepisów w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych albo przepisów w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz w ośrodkach.

 

20.       Zespół, na podstawie ustalonych przez dyrektora szkoły form, sposobów i okresu udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiaru godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, opracowuje dla ucznia, z wyjątkiem ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, plan działań wspierających zawierający:

1)    cele do osiągnięcia w zakresie, w którym uczeń wymaga pomocy psychologiczno-

             pedagogicznej,

2)    działania realizowane z uczniem w ramach poszczególnych form i sposobów udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

3)    metody pracy z uczniem,

4)    zakres dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, o którym mowa w przepisach w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych,

5)    działania wspierające rodziców ucznia,

6)    w zależności od potrzeb, zakres współdziałania z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli, organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

 

21.       Zespoły utworzone dla uczniów mających jednorodne indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne mogą opracować wspólny plan działań wspierających dla tych uczniów.

 

22.       W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

zespół, na podstawie ustalonych przez dyrektora szkoły form, sposobów i okresu udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiaru godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, określa działania wspierające rodziców ucznia oraz, w zależności od potrzeb, zakres współdziałania z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli, organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży. Ustalenia zespołu są uwzględniane w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, opracowanym dla ucznia na podstawie przepisów, o których mowa w ust. 22 rozporządzenia  o pomocy psychologiczno - pedagogicznej.

 

23.            Zespół dokonuje oceny efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej

      udzielanej uczniowi, w tym efektywności realizowanych zajęć, dotyczącej:

1)    danej formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej - po zakończeniu jej

     udzielania;

2)    pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielonej w danym roku szkolnym –

     przed opracowaniem arkusza organizacji szkoły na kolejny rok szkolny.

 

24.       Na wniosek rodziców ucznia, nauczyciela prowadzącego zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze lub specjalistyczne zespół dokonuje oceny efektywności form pomocy psychologiczno-pedagogicznej przed upływem ustalonego przez dyrektora szkoły okresu udzielania danej formy pomocy.

 

25.       Dokonując oceny, zespół określa wnioski i zalecenia dotyczące dalszej pracy z uczniem, w tym zalecane formy, sposoby i okresy udzielania uczniowi dalszej pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

26.            Zespół podejmuje działania mediacyjne i interwencyjne w sytuacjach kryzysowych.

 

27.            Spotkania zespołu odbywają się w miarę potrzeb (co najmniej 2 w roku szkolnym).

 

28.            Spotkania zespołu zwołuje osoba koordynująca pracę zespołu.

 

29.            Rodzice ucznia mogą uczestniczyć w spotkaniach zespołu.

 

30.            O terminie spotkania zespołu koordynator zespołu informuje dyrektora szkoły i  

       rodziców ucznia.

 

31.            W spotkaniach zespołu mogą także uczestniczyć:

1)    na wniosek dyrektora szkoły - przedstawiciel poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej;

2)    na wniosek rodzica ucznia - inne osoby, w szczególności lekarz, psycholog, pedagog, logopeda lub inny specjalista.

 

32.            Osoby biorące udział w spotkaniu zespołu są obowiązane do nieujawniania spraw  

       poruszanych na spotkaniu zespołu.

 

33.            Zespół zakłada i prowadzi kartę indywidualnych potrzeb ucznia, zwaną dalej "kartą".

       Karty nie zakłada się dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia

       specjalnego.

 

34.            Karta zawiera:

1)    imię (imiona) i nazwisko ucznia;

2)    nazwę szkoły oraz oznaczenie grupy lub oddziału, do którego uczeń uczęszcza;

3)    informację dotyczącą:

             a) orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinii poradni

                 psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej - z podaniem  

                 numeru i daty wydania orzeczenia lub opinii,

b)    potrzeby objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną stwierdzonej w wyniku przeprowadzonych działań pedagogicznych,

4)    zakres, w którym uczeń wymaga pomocy psychologiczno-pedagogicznej z uwagi na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne;

5)    zalecane przez zespół formy, sposoby i okresy udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

6)    ustalone przez dyrektora szkoły formy, sposoby i okresy udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane;

7)    ocenę efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

8)    terminy spotkań zespołu;

9)    podpisy osób biorących udział w poszczególnych spotkaniach zespołu.

 

35.            Informację, o której mowa w ust. 37 pkt 6, rozporządzenia o pomocy psychologiczno-

       pedagogicznej wpisuje do karty dyrektor szkoły oraz  umieszcza datę i podpis.

 

36.            Po każdym spotkaniu zespołu kartę przedstawia się dyrektorowi szkoły.

 

37.            Kartę dołącza się do dokumentacji badań i czynności uzupełniających, o której mowa

       w przepisach w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i

       placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i

       opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji.

 

 

38.            Po ukończeniu przez ucznia szkoły oraz w przypadku przejścia ucznia do innej szkoły

      rodzice ucznia otrzymują oryginał karty.

 

 

 ORGANY   SZKOŁY

§ 9.

1.  Organami szkoły są:

               1. Dyrektor szkoły

               2. Rada Pedagogiczna

               3. Rada Rodziców

               4. Samorząd Uczniowski

 

2.  Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców i Samorząd Uczniowski podjęły decyzję  o nie

     powoływaniu Rady Szkoły, a jej kompetencje przyjęła na siebie rada pedagogiczna.

 

3.  Szkołą kieruje dyrektor szkoły, któremu funkcję tę powierza organ prowadzący

      szkołę pod warunkiem, że organ sprawujący nadzór pedagogiczny nie zgłosi, w

      terminie 14 dni od przedstawienia  kandydata  na to stanowisko, umotywowanego

      zastrzeżenia.

      Dyrektor szkoły jest jej przedstawicielem na zewnątrz, przełożonym  służbowym 

      wszystkich pracowników szkoły, przewodniczącym rady pedagogicznej oraz

      sprawuje opiekę nad młodzieżą uczącą się w szkole.

 

4.  Dyrektor szkoły  może  - po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego oraz rady    

     Pedagogicznej - utworzyć stanowisko wicedyrektora oraz inne stanowiska    

     kierownicze. Tworzy w ten sposób zespół kierowniczy, który jest jego organem

     doradczym. W skład zespołu  kierowniczego wchodzą:

               1. wicedyrektor szkoły

               2. kierownik szkolenia praktycznego

               3. kierownik internatu

               4. sekretarz szkoły

               5. pedagog szkolny – w razie potrzeby

               6. wybrani przedstawiciele rady pedagogicznej- w razie potrzeby.

 

5Do zadań dyrektora szkoły  należy:

1. w zakresie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej:

       a) kształtowanie  właściwej atmosfery pracy, właściwych  warunków   

           bezpieczeństwa i higieny pracy oraz pozytywnych stosunków pracowniczych,

      b) dopuszczenie do użytku szkolnych programów nauczania  na  wniosek nauczycieli,

           według procedur – zał. 7.

     c ) zatwierdzanie do użytku szkolnego zestawu podręczników,

d)    przedkładanie  do zatwierdzenia radzie pedagogicznej projektów rocznych

     planów pracy dydaktyczno- wychowawczo-opiekuńczej szkoły, kierowanie ich

     realizacją oraz składanie radzie pedagogicznej okresowych sprawozdań z ich

     realizacji,

      e) udzielanie Radzie Rodziców  informacji o działalności szkoły,

      f) realizowanie uchwał rady pedagogicznej i rady rodziców podjętych

          w ramach ich kompetencji,

      g) sprawowanie nadzoru pedagogicznego, w tym hospitowanie lekcji i innych    

          zajęć prowadzonych przez nauczycieli oraz przedstawianie uwag i wniosków

          pokontrolnych na posiedzeniach rady pedagogicznej podsumowujących  I

          semestr i rok szkolny, 

      h) przyjmowanie uczniów do szkoły oraz wyrażanie zgody na zmianę przez nich

          typu szkoły, klasy,

      i) tworzenie warunków do rozwijania samorządnej i samodzielnej pracy uczniów i

          wychowanków,

      j) zapewnienie nauczycielom pomocy w realizacji ich zadań dydaktyczno –

          wychowawczych,

       k) umożliwienie nauczycielom doskonalenia zawodowego,

       l) wprowadzanie – w porozumieniu z organem prowadzącym, organem 

          sprawującym nadzór pedagogiczny oraz powiatowym urzędem pracy nowych

          zawodów lub profili kształcenia,

       ł) podejmowanie decyzji - po podjęciu uchwały przez radę pedagogiczną

           i uzyskaniu opinii samorządu uczniowskiego - o skreśleniu ucznia z listy

            uczniów oraz na wniosek rady pedagogicznej o pozbawieniu wychowanka

          prawa  zamieszkania w internacie

 2. w zakresie  organizacji działalności szkoły:

  a)     zapewnienie uczniom i pracownikom bezpiecznych oraz higienicznych warunków nauki i pracy,

      b) sprawowanie nadzoru nad działalnością administracyjno-gospodarczą szkoły,

      c) egzekwowanie przestrzegania przez uczniów i pracowników ustalonych w szkole

         regulaminów, porządku, czystości  i estetyki  otoczenia,

      d) określanie zakresu odpowiedzialności materialnej pracowników po 

        wcześniejszym zapewnieniu ku temu odpowiednich warunków,

      e) sprawowanie nadzoru nad działalnością warsztatu szkoleniowo- produkcyjnego i

        zatwierdzanie jego planów dydaktycznych, produkcyjnych i finansowych,

      f) wyposażanie szkoły w środki dydaktyczne i sprzęt pomocniczy,

      g) przestrzeganie równoważnego systemu czasu pracy pracowników nie będących

       nauczycielami,

3. w zakresie spraw kadrowych i socjalnych:

     a) zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli oraz innych pracowników szkoły,

     b) realizowanie zadań związanych z oceną pracy nauczycieli zgodnie z

         obowiązującymi  w tej kwestii odrębnymi przepisami,

c)     nadawanie nauczycielom stażystom stopnia nauczyciela kontraktowego, po

    zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego określonego odrębnymi przepisami,

 d) umożliwienie nauczycielom odbycia stażu zawodowego przy ubieganiu się o

      wyższy stopień awansu zawodowego,

      e) przyznawanie nagród  dyrektora wyróżniającym się nauczycielom i innym 

          pracownikom szkoły,

      f) występowanie z wnioskami - po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej   

         w sprawie odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli i pozostałych

         pracowników szkoły,

     g) wymierzanie kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom,

     h) załatwianie spraw osobowych pracowników nie będących nauczycielami,

     i) wyrażanie zgody na podejmowanie przez nauczycieli dodatkowej pracy

 4. w zakresie spraw administracyjno - gospodarczych:

    a) zarządzanie  majątkiem szkolnym powierzonym nauczycielom i innym

        pracownikom szkoły,

    b) dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym szkoły

        zaopiniowanym przez radę pedagogiczną i ponoszenie odpowiedzialności za ich

        prawidłowe wykorzystanie,

    c) organizowanie administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi szkoły,

    d) organizowanie przeglądów stanu technicznego obiektów szkolnych oraz  prac

         konserwacyjnych i remontowych,

    e) organizowanie okresowych inwentaryzacji majątku szkolnego,

 5. załatwianie spraw powierzonych przez organ prowadzący i nadzorujący,

 6. kierowanie działalnością Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego zgodnie

      ze statutem Centrum,

 7. przydzielanie nauczycielom stażystom i  kontraktowym opiekunów stażu,

 8. ocenianie dorobku zawodowego nauczycieli za okres stażu,

 9. powołanie i przewodniczenie komisji kwalifikacyjnej dla nauczycieli ubiegających

     się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego,

 

6.  Do kompetencji  i zadań wicedyrektora szkoły należy:

   1. prawidłowa organizacja pracy dydaktycznej,

   2. dbałość o realizację programów nauczania, programu wychowawczego szkoły,

         programu profilaktyki oraz osiągane wyniki,

   3. tworzenie odpowiednich warunków do rozwijania samorządności młodzieży,

   4. dbałość o właściwą  organizację czasu wolnego uczniów oraz ich bezpieczeństwo,

   5. dbanie o właściwą atmosferę pracy nauczycieli i uczniów (słuchaczy) oraz

       pracowników administracji i obsługi,

   6. przestrzeganie  wykonywania zaleceń i przepisów  władz szkolnych, dyscypliny

        pracy oraz  bezpieczeństwa i higieny pracy,

   7. prowadzenie obowiązujących zajęć lekcyjnych, przydzielanie nauczycielom zajęć

       i czynności dodatkowych, sporządzanie planów pracy, hospitacji itp.

   8. sprawowanie nadzoru pedagogicznego zgodnie z opracowanym planem

        hospitacji, a w szczególności:

        a) kontrola właściwego prowadzenia dokumentacji procesu nauczania (arkusze ocen,      

            dzienniki lekcyjne, protokoły z egzaminów),

        b) kontrola realizacji programów  nauczania,

        c) organizowanie  naboru uczniów do klas pierwszych,

        d) dbałość o prawidłowy przebieg egzaminów: maturalnego, poprawkowych i

             klasyfikacyjnych, oraz sprawdzianu wiadomości i umiejętności ucznia,

        e) nadzór nad organizowaniem  apeli i uroczystości  zgodnie z ceremoniałem

            szkoły i planem uroczystości szkolnych,

     9. udział w pracach komisji przedmiotowych oraz nadzór  nad prawidłowością  

         ich przebiegu,

   10. opieka nad modernizacją i wyposażeniem pracowni przedmiotowych,

   11. zatwierdzanie i kontrola realizacji rozkładów materiału nauczania oraz planów

          pracy,

   12. uczestniczenie w naradach zespołu kierowniczego, rady pedagogicznej oraz  

         przygotowanie materiału na te narady z zakresu działalności dydaktycznej,

         wychowawczej i opiekuńczej szkoły,

   13. organizowanie zastępstw za nieobecnych nauczycieli, dbanie o punktualne 

         rozpoczynanie i kończenie zajęć oraz pełnienie dyżurów przez nauczycieli,

   14. rozwijanie doskonalenia i dokształcania się nauczycieli poprzez lekcje

          koleżeńskie, samokształcenie w komisjach przedmiotowych, kierowanie

          nauczycieli na rożne formy kształcenia organizowane przez jednostki

          nadrzędne,

    15. zastępowanie dyrektora szkoły w czasie jego nieobecności,

    16. analizowanie wyników nauczania oraz przedstawianie radzie pedagogicznej

          wniosków zmierzających do poprawy wyników nauczania  i wychowania,

   17. dokonywanie oceny pracy nauczyciela,

   18. kierowanie pracami Szkolnej Komisji Stypendialnej

 

7.1.      Kierownik internatu jest pracownikiem  podległym bezpośrednio

      dyrektorowi szkoły i odpowiada za całokształt działalności dydaktyczno-

        wychowawczej i opiekuńczej internatu oraz za stwarzanie w internacie

        odpowiednich warunków bytowych dla wychowanków.

   2. Do obowiązków kierownika internatu w szczególności należy:

        a) koordynowanie i kontrola pracy podległego mu personelu pedagogicznego,

            administracyjnego i obsługowego,

        b) organizowanie pracy wychowawczej z młodzieżą zgodnie z przyjętymi

          założeniami  planu wychowawczego szkoły, planu profilaktyki oraz planu pracy

           internatu,

        c) przygotowanie propozycji do arkusza organizacyjnego szkoły w sprawie

            przydziału grup wychowawczych i zajęć dydaktycznych wychowawców

            internatu,

        d) systematyczne hospitacje zajęć wychowawczych i bieżąca analiza ich wyników,

        e) organizowanie  współpracy wychowawców internatu z wychowawcami klas z

           ramienia szkoły i warsztatów  oraz realizowanie tej współpracy zgodnie z

           ustaleniami rady pedagogicznej,

        f) kontrola  osiąganych przez wychowanków wyników w nauce oraz organizowanie

           pomocy koleżeńskiej i pracy samokształceniowej,

        g) opracowywanie planów pracy internatu, przedstawianie ich do zatwierdzenia

            radzie pedagogicznej oraz przedstawianie sprawozdań z ich  realizacji,

        h) opracowanie regulaminu pracy internatu oraz prowadzenie obowiązującej

            informacji,

        i) zatwierdzanie jadłospisów oraz kontrola jakości wyżywienia,

        j) sprawowanie nadzoru nad należytym przechowywaniem oraz zabezpieczeniem

           środków materialnych stanowiących wyposażenie internatu,

        k) współdziałanie z kierownikiem gospodarczym i głównym księgowym w zakresie

           ustalania i zaspokajania potrzeb internatu,

        l) dbałość o prawidłową realizację  budżetu internatu,

        ł) systematyczna kontrola kuchni, stołówki oraz magazynu żywnościowego.

        

8.1.Kierownik szkolenia praktycznego odpowiedzialny jest przed dyrektorem szkoły za działalność dydaktyczno - wychowawczo- opiekuńczą.

     I. DO OBOWIAZKÓW PRACOWNIKA NA W/W STANOWISKU NALEŻY;
l. Tworzenie warunków do realizacji zadań związanych ze szkoleniem praktycznym.
2. Kształtowanie twórczej atmosfery pracy i właściwych jej warunków oraz stosunków

         pracowniczych.
3. Opracowywanie planu pracy szkoły w zakresie bazy i szkolenia praktycznego

         oraz czuwanie nad jego realizacją.
4. Przygotowanie sprawozdań związanych ze szkoleniem praktycznym szczególnie

         z praktyk zawodowych i egzaminów z praktycznej nauki zawodu.
5. Ustalanie harmonogramów zajęć praktycznych, praktyk oraz egzaminów z

         praktycznej nauki zawodu.
6. Sprawowanie nadzoru pedagogicznego na zasadach określonych w odrębnych

         przepisach, w tym systematyczne hospitowanie lekcji, zajęć praktycznych i praktyk

         prowadzonych przez nauczycieli przedmiotów zawodowych oraz prowadzenie

         dokumentacji nadzoru (arkusze hospitacyjne i spostrzeżeń).
7. Udzielanie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań z zakresu szkolenia

         praktycznego szczególnie w zakresie znalezienia odpowiednich miejsc odbywania

         kształcenia praktycznego.
8. Przygotowywanie wzorów umów do podpisania z zakładami pracy, rolnikami i

         przedstawianie ich do akceptacji dyrektorowi.
9. Nadzorowanie prawidłowego prowadzenia dokumentacji w zakresie szkolenia

         praktycznego (dzienniki lekcyjne, indeksy, zeszyty spostrzeżeń uczniów,

        dokumentacja z jazdy samochodem, ciągnikiem i eksploatacji maszynami rolniczymi,

         jazda konna).
10. Przestrzeganie przepisów prawa szczególnie w zakresie bhp, p.poż i organizacji

           kształcenia praktycznego.
11. Zapewnienie odpowiedniej bazy do kształcenia praktycznego umożliwiającej

           realizację programów nauczania.
12. Pozyskiwanie dodatkowych środków pozabudżetowych na szkolenie praktyczne

           i uczestniczenie w ich rozdysponowaniu i rozliczeniu.
13. Dokonywanie zakupów pod potrzeby szkolenia praktycznego zgodnie z

           zamówieniami publicznymi i ścisłe współpracowanie w tym zakresie z 

          kierownikiem gospodarczym.
14. Udział w posiedzeniach zespołu kierowniczego.
15. Nadzorowanie zabezpieczenia majątku szkoły w części dotyczącej szkolenia

           praktycznego między innymi garaży, stajni  i innych pomieszczeń ze sprzętem,

             maszynami itp
16. Przestrzeganie przepisów bhp tj:
      a) organizowanie stanowisk pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa

                 i higieny pracy,
           b) dbanie o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowanie zgodnie

                z przeznaczeniem,
            c) organizowanie, przygotowanie i prowadzenie pracy, uwzględniając

                 zabezpieczenie podległych osób przed wypadkami przy pracy, chorobami

                 zawodowymi i innymi chorobami związanymi z warunkami pracy,
            d) dbanie o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia

        technicznego i ich stosowanie zgodnie z przeznaczeniem,
    e) egzekwowanie przestrzegania przez pracowników przepisów i zasad bhp,
   
II. PRACOWNIK NA W/W STANOWISKU ODPOWIADA ZA:

l. Realizacje programu szkolenia praktycznego.
2. Prawidłową organizację szkolenia praktycznego ze szczególnym uwzględnieniem

    egzaminów z praktycznej nauki zawodu.
3. Poziom szkolenia praktycznego.
4 Zapewnienie opieki grupom, które nie mają opiekuna w związku z nieobecnością

    nauczyciela praktycznej nauki zawodu.
5. Zapewnienie odpowiednich warunków bhp, p.poż. w czasie realizacji szkolenia

    praktycznego.
6. Terminowe i zgodne z prawem załatwianie spraw związanych ze szkoleniem

    praktycznym.
7. Zabezpieczenie pomocy naukowych, sprzętu oraz przygotowanie bazy do

    przeprowadzenia egzaminu z praktycznej nauki zawodu.
8. Zapewnienie odpowiednich warunków do przechowywania środków ochrony

    roślin, nawozów, siana, słomy, zboża itp.
9. Właściwe zabezpieczenie przed kradzieżą i żywiołami (woda, ogień) bazy   

    kształcenia praktycznego – halę warsztatową, garaże, stajnie itp.
III. PRACOWNIK NA W/W STANOWISKU JEST UPRAWNIONY DO:

1. Hospitowania zajęć praktycznych, lekcji, praktyk prowadzonych przez nauczycieli

       przedmiotów zawodowych.
2. Zatwierdzania harmonogramów jazd samochodem, ciągnikiem i zajęć z eksploatacji

    sprzętem rolniczym, nauki jazdy konnej.
3. Rozliczania czasu pracy nauczycieli praktycznej nauki zawodu ze szczególnym

    uwzględnieniem jazdy ciągnikiem, samochodem i eksploatacji maszynami

    rolniczymi, jazdy konnej.
4. Wyboru miejsca odbywania praktyk i zajęć praktycznych.
5. Dokonywanie wyboru z ofert niezbędnych maszyn, koni,  urządzeń, sprzętu itp. do

    realizacji szkolenia praktycznego.
6. Kontroli:
    a) czasu pracy podległych nauczycieli,
    b) praktyk i zajęć praktycznych,
   c) rzetelności, terminowości wykonywania prac przez nauczycieli praktycznej  

       nauki zawodu, dyżurów nauczycieli podczas II śniadań (przerwy śniadaniowe),
  d) stanu utrzymania powierzonego nauczycielom szkolenia praktycznego sprzętu,

      maszyn, samochodów, ciągników, koni itp. oraz zabezpieczenia go przed kradzieżą

      i innymi zagrożeniami np. pożarem.

 

§ 10.

 

1.1.  W szkole działa rada pedagogiczna, w skład  której wchodzą wszyscy 

        nauczyciele zatrudnieni w szkole, warsztacie szkolnym i internacie oraz instruktorzy

         praktycznej nauki zawodu będący pracownikami zakładów pracy, w których

         uczniowie odbywają zajęcia praktyczne.

    2.  Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor szkoły.

    3.  Zebrania plenarne rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku

        szkolnego, w końcu każdego okresu  w związku z zatwierdzeniem wyników

        klasyfikowania i promowania uczniów, po zakończeniu zajęć w roku szkolnym

        oraz w miarę bieżących potrzeb.

    4. Zebrania rady pedagogicznej mogą być organizowane na wniosek organu

        prowadzącego lub sprawującego nadzór pedagogiczny z inicjatywy

        przewodniczącego rady, rady rodziców lub co najmniej 1/3 członków rady.

    5.  Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania rady pedagogicznej oraz jest

       odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku

       zebrania.

 

2.1  Do kompetencji  rady pedagogicznej  należy:

       a) zatwierdzanie planów pracy szkoły,

       b) zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,

       c) podejmowanie uchwał o ukończeniu szkoły,

        d) podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia ucznia z listy uczniów,

       e) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych

           w szkole,

       f) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli,

    2.  Rada pedagogiczna  opiniuje w szczególności:

        a) organizację pracy szkoły, a zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i

            pozalekcyjnych,

       b) projekt planu finansowego szkoły,

       c) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych

          wyróżnień,

       d) propozycje dyrektora szkoły w sprawie arkusza organizacyjnego, planu pracy

           szkoły oraz planu wychowawczego i profilaktyki.

   

 3. Dyrektor szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał rady pedagogicznej, o których

        mowa w ust. 1, jeżeli są one niezgodne z prawem. O wstrzymaniu wykonania

        uchwały dyrektor zawiadamia organ prowadzący szkołę oraz organ sprawujący

        nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny w porozumieniu z

        organem prowadzącym  podejmuje ostateczną decyzję  uchylającą uchwałę  rady

        w razie jej niezgodności z przepisami prawa.

 3.1. Rada pedagogiczna zatwierdza statut szkoły,  program wychowawczy szkoły,  

        program profilaktyki oraz ich zmiany i przedstawia w/w  dokumenty do akceptacji

        pozostałym  organom  szkoły.     

4.     Rada Pedagogiczna może  wystąpić  do organu prowadzącego szkołę z wnioskiem o odwołanie z funkcji dyrektora lub do dyrektora - o odwołanie nauczyciela z innej funkcji kierowniczej w szkole.

    3. W przypadkach określonych w punkcie 2 dotyczących odwołania nauczyciela z

       funkcji kierowniczej dyrektor szkoły jest zobowiązany przeprowadzić

       postępowanie wyjaśniające w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku.

 

4.1. Uchwały rady pedagogicznej podejmowane są  zwykłą większością głosów w

        obecności co najmniej  połowy jej członków.

2.     Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane ręcznie w książce protokołów.

     3. W posiedzeniach rady pedagogicznej  w szczególnych przypadkach mogą

        uczestniczyć  przedstawiciele  samorządu uczniowskiego i  Rady Rodziców.

    4. Rada pedagogiczna przy podejmowaniu uchwał i wniosków jest zobowiązana

 

        zasięgnąć opinii innych organów szkoły.

    5. Członkowie rady pedagogicznej są zobowiązani  do nie ujawniania spraw

       poruszanych na posiedzeniach rady, które mogą naruszyć dobro osobiste

       uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych  pracowników szkoły.

 

5.  Rada pedagogiczna jest wspólna dla wszystkich szkół wchodzących w skład zespołu.

 

§ 11.

 

1.1.  W szkole działa Rada Rodziców, stanowiąca reprezentację rodziców uczniów wszystkich szkół wchodzących w skład zespołu.

    2.Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być

       sprzeczny z przepisami prawa i statutem szkoły.

    3. Rada Rodziców może występować do rady pedagogicznej i dyrektora  szkoły

       z wnioskami i opiniami dotyczącymi spraw szkoły.

    4. W celu wspierania działalności dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej szkoły

       Rada Rodziców może gromadzić fundusze  z dobrowolnych składek rodziców.

 

 2. Do kompetencji i zadań  Rady Rodziców należy:

     1. współudział w bieżącym i perspektywicznym programowaniu pracy szkoły,

     2. pomoc w doskonaleniu organizacji i warunków pracy szkoły,

     3. współudział w realizacji programu nauczania i wychowania oraz zadań

       opiekuńczych szkoły,

    4. udzielanie pomocy samorządowi uczniowskiemu w realizacji jego zadań statutowych,

     5.uczestniczenie w planowaniu wydatków szkoły

    6. podejmowanie działań dla pozyskania dodatkowych środków finansowych i

         rzeczowych  niezbędnych do realizacji zadań szkoły,

    7. pozyskiwanie rodziców do czynnego udziału w stwarzaniu odpowiednich

        warunków  do realizacji programów nauczania, wychowania i opieki oraz 

        udzielanie pomocy materialnej w tym zakresie,

     8. organizowanie prac społecznie użytecznych rodziców i środowiska na rzecz

        szkoły,

    9. organizowanie wymiany doświadczeń wychowawczych  między rodzicami,

    10. zapoznanie ogółu rodziców z programem, organizacją i warunkami realizacji

        procesu nauczania,

   11. współudział w organizowaniu  zajęć wyrównawczych  dla uczniów mających

        trudności w nauce lub zaległości w opanowaniu materiału programowego,

   12. udzielanie pomocy w organizowaniu pracy uczniowskich kół i zespołów

        zainteresowań  oraz otoczenie opieką uczniów szczególnie zdolnych,

    13. wzbogacanie wyposażenia szkoły w pomoce naukowe,

    14. dokonywanie oceny sytuacji wychowawczej w środowisku pozaszkolnym,

    15. współorganizowanie działalności  kulturalnej, artystycznej, turystycznej

       i sportowej uczniów,

    16. organizowanie udziału członków rady rodziców, na wniosek wychowawców,

           w omawianiu istotnych problemów wychowawczych

    17. rozwijanie, przy pomocy nauczycieli i innych specjalistów, poradnictwa

        wychowawczego dla rodziców,

 

 

    18. wzbogacanie ceremoniału i zwyczajów szkolnych zgodnie z tradycją

        środowiska i regionu,

    19. udział w działalności szkoły na rzecz ochrony zdrowia uczniów, podnoszenia

        poziomu higieny, utrzymania ładu i porządku,

    20. współudział w przyznawaniu uczniom stypendiów i innych form  pomocy

      materialnej.

3.1. Radę Rodziców stanowią członkowie  klasowych rad rodziców wybierani na

       zebraniach ogólnych w poszczególnych klasach.

   2. Organami rady rodziców są:

              - Prezydium

              - Komisja Rewizyjna

       powoływane na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym rady rodziców.

    3. Prawo zgłaszania członków przysługuje  członkom rasy rodziców oraz

       dyrektorowi szkoły lub wyznaczonemu przez niego członkowi rady pedagogicznej.

    4. Za wybranych uważa się tych kandydatów, którzy uzyskali największą

       liczbę ważnych głosów.

 

4. Członkowie Prezydium Rady Rodziców na pierwszym posiedzeniu wybierają ze

      swego grona:

              1.  przewodniczącego

              2.  dwóch zastępców przewodniczącego

              3.  sekretarza

              4.  skarbnika.

 

5. Członkowie komisji rewizyjnej  na pierwszym posiedzeniu wybierają  ze swego grona:

     - 1 przewodniczącego.  

 

§ 12.

 

1.1. W szkole działa samorząd uczniowski, który tworzą  wszyscy uczniowie szkół 

       wchodzących w skład zespołu.

    2. Zasady wybierania i działania organów samorządu uczniowskiego określa

        regulamin uchwalony przez ogół uczniów  w głosowaniu równym, tajnym i

        powszechnym.

    3. Wybrane organy samorządu uczniowskiego są reprezentantami całej społeczności

       uczniowskiej.

    4. Regulamin samorządu uczniowskiego nie może być sprzeczny z przepisami prawa         i statutem szkoły.

 

2. Zadania i kompetencje samorządu uczniowskiego:

     1. przedstawiciele samorządu uczniowskiego mają prawo uczestniczenia

        w posiedzeniach rady pedagogicznej, na których omawiane są sprawy dotyczące 

        uczniów,

    2. przedstawiciele samorządu uczniowskiego mogą uczestniczyć w posiedzeniach

        rady rodziców oraz w zebraniach z rodzicami,

2.         organy samorządu uczniowskiego mają prawo i obowiązek systematycznego

 

 

        kontaktowania się z dyrektorem szkoły w sprawach  istotnych  dla uczniów,

     4. przedstawianie władzom szkoły  opinie i potrzeby koleżanek i kolegów;

        pełnienie roli rzecznika praw uczniów,

     5. współdziałanie z władzami szkoły w zapewnieniu uczniom należytych warunków

       do nauki i udzielaniu niezbędnej pomocy uczniom znajdującym się w trudnej 

       sytuacji materialnej,

     6. organizowanie różnych form pomocy koleżeńskiej,

     7. rozstrzyganie sporów między uczniami oraz zapobieganie konfliktom między

        uczniem i nauczycielem,

     8. samorząd uczniowski ma prawo przedstawiania swych propozycji do planu 

        wychowawczego  szkoły,

     9. zgłaszanie uczniów do nagród i wyróżnień,

    10. samorząd uczniowski może posiadać własne fundusze służące do finansowania ich

         działalności,

    11. samorządem uczniowskim  opiekuje się jeden z członków rady pedagogicznej

        wybrany przez ogół uczniów.

 

3.1.  Samorząd uczniowski może przedstawić radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi

        szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, a w szczególności 

        realizacji podstawowych praw i obowiązków uczniów.

    2. Wnioski, opinie, zażalenia i skargi samorząd uczniowski przedstawia w formie

         pisemnej dyrektorowi szkoły lub radzie pedagogicznej.

    3. Na wniosek, opinię, zażalenie lub skargę samorządu uczniowskiego dyrektor

        szkoły lub rada pedagogiczna ma obowiązek udzielić odpowiedzi pisemnej w

        terminie 14 dni.

 

4.1.  Samorząd uczniowski wyraża w formie pisemnej swą opinię o nauczycielu

        w przypadku dokonywania przez dyrektora szkoły oceny pracy tegoż nauczyciela

        o ile dyrektor szkoły takiej opinii zażąda.

    2. Samorząd uczniowski ma obowiązek wyrażenie w formie pisemnej opinii o

        uczniu, wobec którego dyrektor szkoły podjął decyzję o skreśleniu go z listy

        uczniów szkoły.

§ 13.

 

1. Organy szkoły mają możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w

     granicach swoich kompetencji określonych ustawą i statutem szkoły.

 

2. Wymiana informacji o zamierzeniach, podjętych decyzjach i działaniach

    następuje  na zebraniach zainteresowanych stron  z możliwością uczestniczenia 

    przedstawicieli pozostałych organów szkoły.

 

3. Zebrania te muszą być protokołowane.

 

4. Każdy z organów szkoły ma prawo przedstawiania w formie pisemnej swoich

    wniosków i opinii a także skarg  któremuś z pozostałych organów.

 

3.         Organ szkoły, do którego wpłyną wniosek, opinia lub skarga ma obowiązek

 

 

    udzielenia odpowiedzi, również w formie pisemnej w terminie  14 dni.

 

6. Termin udzielenia odpowiedzi  w formie decyzji administracyjnej określa się

     na 30 dni.

 

7. Sytuacje konfliktowe rozpatrywane są na zebraniach z udziałem stron konfliktu i

    przedstawicieli pozostałych organów szkoły.

 

§ 14.

 

1. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania  i kształcenia

    młodzieży. Formy współdziałania, zadania oraz sposoby współpracy  omówione są  

    szczegółowo w statucie szkoły i szkolnym programie wychowawczym szkoły.

 

2. Współdziałanie rodziców i nauczycieli w sprawach wychowania i kształcenia

    młodzieży  odbywa się między innymi poprzez organizowanie zebrań

    wychowawczych z rodzicami oraz indywidualne rozmowy.

 

3. Wychowawca jest zobowiązany przeprowadzić  zebrania z rodzicami w ciągu

    całego roku szkolnego:

               - śródsemestralne - do 30 września

               - po zakończeniu I półrocza

               - śródsemestralne - miesiąc przed zakończeniem zajęć, zarówno

                 w pierwszym jak i drugim półroczu

 

 4. Rozmowy indywidualne wychowawca przeprowadza z rodzicami w sytuacjach

     koniecznych na wniosek własny, innych nauczycieli lub rodziców.

 

 5. Na zebraniach z rodzicami wychowawca przekazuje rodzicom  informacje o:

     - zadaniach i zamierzeniach dydaktyczno-wychowawczych klasy i szkoły,

     - przepisach dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz

       przeprowadzania egzaminów,

    - zachowaniu, postępach i przyczynach trudności w nauce oraz uczęszczaniu na

       zajęcia lekcyjne,

    - bieżących postanowieniach dyrektora szkoły i rady pedagogicznej,

    - udziela porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia uczniów.

 

 

ORGANIZACJA SZKOŁY

 

§ 15.

 

1.1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku

       szkolnym  określa arkusz organizacyjny szkoły opracowany przez dyrektora

       szkoły na podstawie szkolnych planów nauczania oraz planu finansowego szkoły.

    2. Arkusz organizacyjny szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę.

    3. Przeciętna liczba uczniów w oddziale wynosi 20-30.

 

2.  Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych i

      wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony na podstawie

      zatwierdzonego arkusza organizacyjnego szkoły z uwzględnieniem zasad ochrony

      zdrowia i higieny pracy.

 

3.  Zasady podziału klasy na grupy na zajęciach z przedmiotów teoretycznych

     i  praktycznej nauki zawodu  określa § 7.2. niniejszego statutu.

 

4.1.   Zajęcia praktyczne realizowane są w warsztacie szkolnym mieszczącym się na terenie

       obiektu, w stajni, w wybranych zakładach  przemysłu spożywczego, logistycznego,

       informatycznego.

    2. Szczegółowe zasady działania i organizacji warsztatu szkolnego określa regulamin

       stanowiący załącznik  do niniejszego statutu.

 

5.  Szkoła może przyjmować studentów szkół wyższych na praktyki  pedagogiczne na

      podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy dyrektorem szkoły, a

      odpowiednimi władzami szkoły wyższej.

 

6.1. W szkole funkcjonuje stołówka, z której mogą  korzystać uczniowi i pracownicy

        szkoły.

    2. Odpłatność za korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej ustala dyrektor szkoły

        na posiedzeniu zespołu kierowniczego po wcześniejszej konsultacji z  radą rodziców

       i samorządem uczniowskim oraz  kierownikiem internatu.

 

7.1. Szkoła prowadzi internat, z którego korzystają uczniowie mieszkający w znacznej

       odległości od szkoły.

   2. Internat jest częścią szkoły i prowadzi swą działalność przez cały rok.

   3. Prawa i obowiązki wychowanka oraz szczegółowe zasady działalności internatu

       określa regulamin internatu stanowiący załącznik do statutu szkoły.

   4. Wychowawcy internatu są członkami rady pedagogicznej (60 minut godzina

        pracy internatu)

5.     Wyżywienie w stołówce jest całkowicie odpłatne.

6.     Odpłatność za zakwaterowanie ustalana jest przez dyrektora szkoły na posiedzeniu

         zespołu kierowniczego po zasięgnięciu opinii rady rodziców i samorządu

         uczniowskiego oraz kierownika internatu.

7.     Odpłatność za zakwaterowanie nie może przekraczać 50 % kosztów utrzymania internatu; pozostałe koszty pokrywane są z budżetu szkoły i stanowią  jedną z form  pomocy szkoły dla ucznia.

    8. Skreślenie z listy wychowanków  może nastąpić jedynie na podstawie uchwały rady

        pedagogicznej.

 

8.1. W szkole funkcjonuje biblioteka  służąca realizacji potrzeb i zainteresowań

       uczniów, zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły, doskonaleniu pracy

       nauczyciela.

    2. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły.

    3. Pomieszczenia biblioteki umożliwiają gromadzenie i opracowywanie zbiorów,

       korzystanie ze zbiorów w czytelni oraz  wypożyczanie ich poza bibliotekę,

        prowadzenie przysposobienia  czytelniczo-informacyjnego uczniów.

    4. Godziny pracy nauczyciela-bibliotekarza (60 minut- godzina pracy bibliotekarza)

        są dostosowane do potrzeb  uczniów dojeżdżających i mieszkających w

        internacie, słuchaczy oraz nauczycieli i innych  pracowników szkoły.

    5. W bibliotece działa centrum multimedialne, z którego mogą korzystać  na

       ustalonych zasadach i tylko w obecności nauczyciela – bibliotekarza  wszyscy

       uczniowie szkoły, nauczyciele i pozostali pracownicy.

 

 

 

NAUCZYCIELE I INNI  PRACOWNICY  SZKOŁY

 

§ 16.

 

1.1. W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracyjnych

       i pracowników obsługi.

   2. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników określają  odrębne

       przepisy.

 

2.1. Nauczyciel prowadzi pracę  dydaktyczno-wychowawczą  oraz jest odpowiedzialny

       za jakość i wyniki tej pracy, a także za bezpieczeństwo powierzonych jego opiece

        uczniów.

4.         Nauczyciel w swych działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych 

       ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną

       i obywatelską z poszanowaniem godności osobistej ucznia..

  

   3. Nauczyciel jest odpowiedzialny w szczególności za:

       - życie, zdrowie i bezpieczeństwo  uczniów,

       - prawidłowy przebieg procesu dydaktycznego,

       - powierzone mu pomoce dydaktyczno-wychowawcze i sprzęt szkolny oraz

         estetykę pracowni,

      - wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności i zainteresowań,

       - bezstronną i obiektywną ocenę uczniów oraz sprawiedliwe traktowanie wszystkich 

         uczniów,

       - udzielanie  pomocy  w przezwyciężaniu  niepowodzeń szkolnych w oparciu o

          rozpoznanie potrzeb uczniów,

       - doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu swej wiedzy

         merytorycznej,

       - systematyczną współpracę z rodzicami  i samorządem uczniowskim oraz

          innymi  organami szkoły.

 

3.1. Nauczyciele  grupy przedmiotów  pokrewnych tworzą następujące zespoły:

               - zespół przedmiotów ogólnokształcących,

               - zespół przedmiotów zawodowych

               - zespół internatowy

     2. Pracą każdego zespołu kieruje  przewodniczący

     3. Cele i zadania zespołu oraz rady wychowawców internatu obejmują:

       - organizowanie współpracy nauczycieli  dla uzgodnienia sposobów realizacji

         programów nauczania, korelowanie treści nauczania przedmiotów pokrewnych,

         a także uzgadnianie decyzji w sprawie wyboru  programów nauczania,

       - wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów oraz sposobów 

          badania wyników nauczania,

       - organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa

          metodycznego dla początkujących nauczycieli,  

       - współdziałanie w organizowaniu pracowni przedmiotowych, warsztatów

          szkolnych, a także w uzupełnianiu ich wyposażenia,

       - wspólne opiniowanie przygotowywanych w szkole  autorskich, innowacyjnych i

         eksperymentalnych programów nauczania,

       - organizowanie lekcji koleżeńskich i aktywne w nich uczestnictwo,

      - inicjowanie, organizowanie różnych form działalności opiekuńczo- wychowawczych,

       - opracowywanie planu pracy opiekuńczo-wychowawczej internatu,

       - dokonywanie analiz i oceny działalności opiekuńczo-wychowawczej internatu,

          ustalanie wniosków zmierzających do stałego podnoszenia poziomu jej

         działalności,

       - ustalanie wniosków w sprawie nagradzania i udzielania kar wychowankom,

       - organizowanie samokształcenia wychowawców.

      

4.1. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami,

       a w szczególności:

     - tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się

       oraz przygotowania do życia w rodzinie i społeczeństwie,

     - inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów,

     - podejmowanie działań umożliwiających rozwiązanie konfliktów w zespole

        uczniów oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej.

     2. Wychowawca w celu realizacji swych zadań  podejmuje następujące działania:

        - otacza  indywidualną opieką każdego wychowanka,

        - planuje i organizuje z uczniami i ich rodzicami różne formy życia zespołowego,

          rozwijającego jednostki i integrujące zespół uczniowski,

       - ustala treści i formy zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji wychowawcy,

      -  współdziała z innymi nauczycielami  uczącymi w jego klasie w sprawach

         oddziaływań wychowawczych oraz pracy indywidualnej z uczniem,

       - utrzymuje stały kontakt z rodzicami wychowanków organizując spotkania z

         ogółem rodziców oraz  rozmowy indywidualne,

       - współpracuje z pedagogiem szkolnym oraz innymi osobami i jednostkami

         świadczącymi  kwalifikowaną pomoc pedagogiczną i psychologiczną.

     3. Wychowawca klasy dostosowuje tematykę lekcji wychowawczych i form pracy

         wychowawczej odpowiednio do wieku i potrzeb uczniów, rodzaju szkoły oraz

         warunków środowiska.

     4. Zasady współpracy wychowawcy z rodzicami i innymi nauczycielami określa

         § 13.1. statutu szkoły.

     5. Wychowawca w swej pracy wychowawczo - opiekuńczej ma prawo i obowiązek  

          korzystania z pomocy merytorycznej i metodycznej placówek oświatowych i

          naukowych.

     6. Działanie nauczycieli i wychowawców powinny być zgodne z rozporządzeniem

         MEN w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy

        oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych,

        statutem szkoły i innymi przepisami.

 

5.1. Wszyscy nauczyciele szkoły są zobowiązani przez dyrektora szkoły do pełnienia

        dyżurów w czasie przerw  w  budynku szkoły, dziedzińcu oraz pomieszczeniach 

        warsztatu i internatu.

     2. Szczegółowy harmonogram dyżurów jest ustalany przez wicedyrektora

        szkoły jako jeden z dokumentów organizacji roku szkolnego.

 

6. Tryb powołania i odwołania wychowawcy określa § 7.3.1-3 statutu szkoły.

 

7.1. Wychowawca klasy ma obowiązek poinformowania rodziców tych  uczniów,

       którzy mają trudności z nauką i mogą być sklasyfikowani z ocenami

       niedostatecznymi.

2.     Informowanie rodziców o zaistniałej sytuacji winno mieć miejsce w

 

       nieprzekraczalnym terminie 30 dni przed zakończeniem klasyfikacji semestralnej

       lub rocznej.

   3. Wychowawca klasy  informuje  rodziców na ogólnym zebraniu zorganizowanym

       na miesiąc przed zakończeniem klasyfikacji lub w trakcie  rozmowy indywidualnej 

       z rodzicem lub prawnym opiekunem.

  4. W przypadku, gdy rodzice lub prawni opiekunowie nie uczestniczą w zebraniu

       ogólnym jak również nie kontaktują się z wychowawcą,  informację o wynikach

       w nauce i zachowaniu ucznia wysyła się listownie na adres rodziców lub opiekunów

      za potwierdzeniem odbioru.

 

 

 

UCZNIOWIE  SZKOŁY

 

§ 17.

 

1.1. Przyjmowanie  uczniów do szkół wchodzących w skład  zespołu przeprowadza się

       zgodnie z przepisami w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do

       publicznych przedszkoli i szkół oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych.

       Od roku 2008/2009 wprowadza się nabór elektroniczny dla uczniów z woj. łódzkiego.

     2. Do  Technikum przyjmowani są  uczniowie, (także niepełnosprawni),  którzy

         ukończyli gimnazjum i nie przekroczyli 17 roku życia oraz posiadają odpowiedni

        do specyfiki szkoły i zawodu stan  zdrowia poświadczony zaświadczeniem  

        lekarskim wydanym na podstawie badań przeprowadzonych przez Ośrodek 

        Medycyny Pracy.

     3. Do Zasadniczej Szkoły Zawodowej  przyjmowani są uczniowie ( w tym

        niepełnosprawni),  którzy ukończyli gimnazjum, nie przekroczyli 17 roku życia

        oraz posiadają odpowiedni do specyfiki szkoły i zawodu stan zdrowia

        poświadczony  zaświadczeniem lekarskim  wydanym na podstawie badań  

        przeprowadzonych przez Ośrodek Medycyny Pracy.

      

2.1. O przyjęciu do wybranej szkoły lub klasy decyduje najwyższa liczba  punktów

       uzyskana przez kandydata w postępowaniu rekrutacyjnym.

      2. Liczba punktów za egzamin w ostatnim roku nauki w gimnazjum wynosi

        maksymalnie 100 punktów.

    3. Liczba punktów możliwych do uzyskania za oceny z zajęć edukacyjnych

        na świadectwie ukończenia gimnazjum wynosi  100 punktów.

    4. Punkty za oceny są przyznawane z przedmiotów:

        - język polski - we wszystkich typach szkół bez względu na profil szkoły oraz

          zawód w jakim szkoła kształci,

- pozostałe trzy przedmioty ustala szkolna komisja rekrutacyjna w zależności od

   profilu szkoły lub zawodu w jakim szkoła kształci:

·     Technikum  – fizyka, matematyka, język obcy

·     Zasadnicza Szkoła  Zawodowa – fizyka, technika i informatyka.

     5. Punkty za oceny z zajęć edukacyjnych są obliczane według następującej skali:

                     -  celujący                15 pkt.

                     -  bardzo dobry        13 pkt

                      -  dobry                   11 pkt.

                      -  dostateczny           7 pkt.

                      -  dopuszczający       2 pkt.

     6. Punktacji podlegają również szkolne i pozaszkolne osiągnięcia ucznia

          umieszczone na świadectwie ukończenia gimnazjum. Szczegółowe zasady

          punktowania tych osiągnięć jak również terminarz rekrutacji określa Kurator

         Oświaty w drodze zarządzenia

     7. Kandydat do szkoły  może uzyskać maksymalnie  200 pkt.

     8. Absolwenci gimnazjum, będący laureatami konkursów przedmiotowych

         o zasięgu wojewódzkim i wyższym, przyjmowani są niezależnie od niniejszych

         kryteriów.

 

3.1. W przypadku równorzędnych wyników punktowych, uzyskanych w postępowaniu

        rekrutacyjnym, szkolna komisja rekrutacyjna będzie brała pod  uwagę w kolejności

        następujące kryteria:

- uzyskana liczba punktów na egzaminie gimnazjalnym,

-   uzyskana liczba punktów za oceny z zajęć edukacyjnych na świadectwie

   ukończenia gimnazjum,

-   uzyskana liczba punktów za osiągnięcia kandydata,

-   kandydaci z placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych,

-   kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którym

   ustalono indywidualny program lub tok nauki,

-   kandydaci z problemami zdrowotnymi, posiadający opinie poradni

   psychologiczno-pedagogicznej (w tym specjalistycznej) w sprawie ograniczonej

  możliwości wyboru kierunku kształcenia.

      2. W przypadku nie przyjęcia kandydata do wybranej szkoły lub klasy istnieje

           możliwość przyjęcia go do innej szkoły lub klasy w zespole pod warunkiem

           uzyskania odpowiedniego zaświadczenia lekarskiego.

      3. W przypadku nie przyjęcia kandydata do wybranej przez niego szkoły lub klasy

           z powodu braku miejsc szkoła wystawia mu odpowiednie zaświadczenie

           podając liczbę punktów uzyskaną przez kandydata w postępowaniu

           rekrutacyjnym. Uzyskana liczba punktów winna być podstawą do przyjęcia

           kandydata w innej szkole.

 

4.  Kandydaci do klas pierwszych składają w określonym terminie  niżej wymienione

      dokumenty  w sekretariacie szkoły:

-         podanie (kandydaci z poza województwa łódzkiego),

-         zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego

-         świadectwo ukończenia gimnazjum,

-         zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w danym zawodzie (skierowanie do lekarza medycyny pracy kandydat otrzymuje w sekretariacie szkoły),

-         2 fotografie,

-         podanie o internat (uczeń ubiegający się o zamieszkanie w internacie).

 

5.1. Prawa i obowiązki ucznia określa szczegółowo statut szkoły.

 

    2. Uczeń ma prawo do:

       - właściwie zorganizowanego procesu kształcenia  prowadzonego zgodnie

         z zasadami higieny pracy umysłowej,

      - obiektywnego i starannego oceniania poziomu swej wiedzy i umiejętności,

      - korzystania z pracowni przedmiotowych wyposażonych w nowoczesne

        pomoce dydaktyczne,

      - korzystania ze zbiorów biblioteki szkolnej, czytelni oraz centrum multimedialnego,

      - zapoznania jego i jego rodziców (opiekunów) z zasadami oceniania, 

         klasyfikowania i promowania oraz możliwościami zwolnienia z nauki niektórych 

         przedmiotów,

      - zapoznania jego i jego rodziców (opiekunów) o wymaganiach edukacyjnych oraz

        sposobach ich sprawdzania,

      - informacji o przewidywanych dla niego ocenach  semestralnych i rocznych

         udzielonej przez nauczyciela na tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady

        pedagogicznej,

      - składania egzaminu poprawkowego i klasyfikacyjnego zgodnie z odrębnie

        obowiązującymi przepisami,

      - uczestniczenia w różnych formach zajęć pozalekcyjnych  organizowanych

         przez szkołę,

      - opieki wychowawczej zapewniającej uczniowi ochronę zdrowia i życia i ochronę

         przed wszelkimi formami przemocy fizycznej i psychicznej,

       - poszanowania jego przekonań religijnych i godności osobistej,

      - korzystania  z  internatu i stołówki szkolnej,

      - korzystania z oferowanej przez szkołę pomocy materialnej w postaci stypendium

        za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe. Pomoc materialną przyznaje Szkolna

         Komisja  w skład której wchodzą przedstawiciele rady pedagogicznej i

         samorządu uczniowskiego. Warunki, tryb przyznawania i wypłacania oraz

        wysokość pomocy materialnej określają odrębne przepisy,   

      - podmiotowego i życzliwego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym,    

     - swobodnego wyrażania swego zdania i opinii  dotyczących życia szkoły i spraw

        ucznia bez narażania cudzej godności osobistej, działanie w samorządzie

        uczniowskim i innych organizacjach działających w szkole,

      - rozwijania swych zainteresowań i zdolności,

      - pomocy innych uczniów lub nauczycieli w przypadku  trudności w nauce,

       - korzystania z pomocy psychologa i pedagoga szkolnego,

      - opieki medycznej w miarę możliwości jakimi dysponuje szkoła,

      - pomocy i opieki w przypadku  poszkodowania  będącego następstwem

         nieszczęśliwego wypadku, któremu uczeń uległ na terenie szkoły.    

     3. Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w statucie

         szkoły, a zwłaszcza:

        - systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych zajęciach

           warsztatowych oraz w życiu szkoły,

        - systematycznego uczenia się i poszerzania zasobu swych umiejętności,

        - przestrzegania regulaminu warsztatu szkolnego i internatu,

        - właściwego zachowania się w stosunku do nauczycieli, wychowawców, innych

         pracowników szkoły oraz koleżanek i kolegów,

        - wykonywania poleceń dyrektora szkoły, nauczycieli i wychowawców,

        - okazywania szacunku nauczycielom, pracownikom szkoły oraz koleżankom i

           kolegom,

         - przestrzegania przepisów bezpieczeństwa w czasie pobytu na terenie całego

           obiektu szkolnego,

         - dbania o własne i cudze zdrowie i życie oraz higienę osobistą,

         - dbania o właściwy stan sprzętu szkolnego i pomocy znajdujących się we

           wszystkich pomieszczeniach szkoły,

         - dbania o ład i porządek na terenie całego  obiektu szkolnego,

         - godnego reprezentowania szkoły na zewnątrz,

         - noszenia stroju schludnego, pozbawionego cech ekstrawagancji w kolorach

           stonowanych, strój powinien zakrywać brzuch, biust, biodra, uda i plecy,

           zakazuje się noszenia na terenie szkoły kapturów i czapek,

             ( przez strój schludny rozumie się: buty na płaskim obcasie, strój bez napisów i nadruków   

              propagujących wulgaryzmy, przemoc, agresję  i nałogi)

         - długość paznokci powinna umożliwiać bezpieczny udział w zajęciach

           lekcyjnych, praktycznych i zajęć wychowania fizycznego,

         - dopuszcza się noszenie jednej pary kolczyków w uszach ( z wyjątkiem lekcji  

           wychowania fizycznego i zajęć praktycznych),

         - na uroczystościach szkolnych wskazany strój galowy (obowiązkowo- na rozpoczęciu,

              zakończeniu roku szkolnego i w dniu patrona szkoły) czarne lub granatowe spodnie lub

          spódnica, biała koszula, bluzka, może być czarna lub granatowa marynarka,

          jednokolorowy ciemny sweter (dopuszcza się strój jeansowy z białą koszulą, bluzką),

           - posiadania aktualnych badań lekarskich o braku przeciwwskazań zdrowotnych do

            nauki wybranego zawodu,

          - usprawiedliwiania nieobecności w szkole i na zajęciach praktycznych

            najpóźniej do drugiego tygodnia ( w ciągu 7 dni) następnego miesiąca,

        -  ucznia niepełnoletniego usprawiedliwia rodzic bądź prawny opiekun w formie

            pisemnej lub zwolnienie lekarskie,

   - uczeń pełnoletni ma prawo usprawiedliwić się sam (za wcześniejszą pisemną    

    zgodą rodzica lub prawnego opiekuna) złożona u wychowawcy; w przypadku braku    

    pisemnej zgody rodziców konieczne jest pisemne usprawiedliwienie rodziców lub

     prawnego opiekuna bądź zwolnienie lekarskie

 - uczeń dopuszczający się nieusprawiedliwionych nieobecności na zajęciach

   lekcyjnych ma obowiązek  za zgodą rodziców wykonania na rzecz szkoły prac 

   społecznie użytecznych ( przygotowanie pomocy szkolnych na lekcje, wykonanie

   materiałów promocyjnych szkoły, dbałość o estetykę obiektu szkolnego)

    4. Uczeń nie może podczas zajęć szkolnych i praktycznych korzystać z telefonu

         komórkowego i innych urządzeń elektronicznych rejestrujących i odtwarzających

         dźwięk i obraz;

        - telefon komórkowy na zajęciach powinien być wyłączony, używać go można

          jedynie do celów dydaktycznych na polecenie nauczyciela,

        - jeżeli uczeń nie stosuje się do powyższego przepisu, urządzenie zostaje przekazane

           w depozyt do dyrekcji szkoły, a po odbiór zgłaszają się rodzice.

 

6.1.W szkole ustanowiony jest system nagradzania i karania uczniów.

   2. Dla uczniów szkoły ustalono następujące rodzaje nagród  i warunki ich 

      przyznawania:

      - pochwała ustna wobec klasy udzielona przez nauczyciela,

      - pochwała ustna wobec całej społeczności uczniowskiej  udzielona przez dyrektora

        szkoły,

      - dyplom uznania przyznawany uczniom kończącym szkołę którzy otrzymali średnią

        ocen z całego cyklu kształcenia min. 4,25 – dla uczniów kończących szkołę średnią,  

        4,00 - dla uczniów kończących szkołę zasadniczą,

      - list gratulacyjny do rodziców uczniów, którzy uzyskali średnią ocen z całego

         cyklu kształcenia minimum 4,25 dla technikum oraz 4,0 dla szkoły zasadniczej

      - nagrody książkowe dla uczniów, którzy w klasyfikacji rocznej (na zakończenie z

         całego cyklu kształcenia) otrzymali średnie ocen nie mniejsze niż 4,25 - dla

        uczniów szkół średnich oraz 4,00 - dla uczniów szkoły zasadniczej,          

      - w przypadku  klasy uzyskującej bardzo słabe wyniki w nauce  nagrodę książkową 

         otrzymuje, bez względu na uzyskaną średnią ocen, najlepszy uczeń z tej klasy

       - nagrody rzeczowe  lub dyplomy dla uczniów szczególnie wyróżniających się  w

         reprezentowaniu szkoły na zewnątrz (olimpiad, konkursy, zawody sportowe),

       -  nagrody dla trzech najlepszych  uczniów w szkole po II semestrze wręczane w Dniu

          Patrona Szkoły,

        - wpisanie do Złotej Księgi Szkoły  uczniów kończących szkołę, którzy uzyskali

          średnią ocen z całego cyklu kształcenia nie niższą niż 4,50 – dla uczniów

          kończących szkołę średnią oraz  4,25 - dla uczniów kończących szkołę zasadniczą,

       - uczeń kończy szkołę z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej,

          uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co    

         najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania.

3.     Dla uczniów szkoły ustalono następujące rodzaje kar stosowanych w przypadkach   negatywnego zachowania się uczniów i nie przestrzegania przez nich postanowień statutu szkoły:

           - upomnienie pisemne odnotowane w aktach ucznia udzielone przez wychowawcę

              klasy,

          - upomnienie lub nagana wychowawcy grupy (udzielana pisemnie i przekazana

            do wiadomości rodziców wychowanka i wychowawcy klasy),

         - upomnienie lub nagana kierownika internatu (udzielana pisemnie i przekazana

            do wiadomości rodziców wychowanka i wychowawcy klasy),

         - upomnienie pisemne udzielone przez dyrektora szkoły,

         - nagana pisemna udzielona przez dyrektora szkoły odnotowana w aktach ucznia i

           przekazana do wiadomości rodziców,

       -  pozbawienie prawa do zamieszkania w internacie na czas określony lub

           nieokreślony (pisemna decyzja Dyrektora Szkoły adresowana do rodziców

          wychowanka)

       - skreślenie z listy uczniów. Przepis nie dotyczy ucznia objętego obowiązkiem

         szkolnym. W uzasadnionych przypadkach uczeń ten, naw niosek dyrektora szkoły,

         może zostać przeniesiony przez Kuratora Oświaty do innej szkoły

 

      4. Skreślenie ucznia z listy uczniów może nastąpić  w przypadku:

         - celowego narażania zdrowia i życia swego i innych,

        - ciążenia na uczniu wyroku sądowego, który uniemożliwia wykonywanie przez niego

           obowiązków ucznia,

        - długotrwałej (ponad 30 dni ) nieusprawiedliwionej nieobecności, pod warunkiem,

          że wykorzystano wszystkie możliwe sposoby porozumienia się z uczniem jego

          rodzicami lub prawnymi opiekunami i nie przyniosły one oczekiwanego skutku,

        - drastycznego i rażącego naruszenia przez ucznia dyscypliny i porządku na terenie

           szkoły  oraz naruszenia godności osobistej  nauczyciela, innego pracownika szkoły.

 

7.1. Szkoła ma obowiązek informowania rodziców lub prawnych opiekunów ucznia o

        przyznanej mu nagrodzie lub zastosowaniu wobec niego kary oraz o  sposobie i

        terminie odwołania się (7 dni od daty otrzymania).

    2. Skreślenia ucznia z listy uczniów szkoły dokonuje dyrektor szkoły  na podstawie

        uchwały rady pedagogicznej i po zasięgnięciu  pisemnej opinii samorządu

       uczniowskiego.                                         

    3. Nie zasięgnięcie opinii samorządu powoduje cofnięcie decyzji o skreśleniu.

    4. Skreślenie ucznia z listy uczniów szkoły następuje w formie decyzji administracyjnej

         zgodnie z art. 39 ust.2 ustawy o  systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. z

        późniejszymi zmianami oraz art. 107 kodeksu postępowania administracyjnego.

    5. Uczniowi, jego rodzicom lub prawnym opiekunom przysługuje prawo wniesienia

        odwołania od w/w decyzji  do Łódzkiego Kuratora Oświaty w Łodzi za

         pośrednictwem dyrektora szkoły w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji.

     6. Przed upływem terminu wniesienia odwołania decyzja nie ulega  wykonaniu, a

        wniesienie odwołania w terminie  wstrzymuje wykonanie decyzji.

     7. Odwołanie ucznia, rodziców lub prawnych opiekunów złożone w formie pisemnej

        dyrektor szkoły przesyła w ciągu 7 dni do Łódzkiego Kuratora Oświaty w Łodzi.

    8. W przypadku zaistnienia nowych okoliczności  działających na korzyść ucznia

        dyrektor szkoły może cofnąć swą decyzję o skreśleniu z listy uczniów.

    9. Cofnięcie decyzji ma formę pisemną i należy do niego dołączyć  wyciąg      

       z protokołu rady pedagogicznej opisującego zdarzenie oraz  uchwałę  rady

       pedagogicznej podjętą w tej sprawie.

 

 

WEWNĄTRZSZKOLNY  SYSTEM  OCENIANIA

 

§ 18.

 

1.    Na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 24 lutego 2012r. (Dz. U. Nr 83, poz.

      262) w sprawie warunków oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów słuchaczy

       oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych ustala się

       „wewnątrzszkolny system oceniania”.

 

2.  Wewnątrzszkolny system oceniania obejmuje:

     1. formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych oraz informowanie o

        nich uczniów oraz rodziców lub prawnych opiekunów,

     2. bieżące ocenianie oraz śródroczne, semestralne i końcoworoczne klasyfikowanie,

        według skali i w formach zawartych w statucie,

     3. zasady przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych,

     4. ustalanie ocen klasyfikacyjnych na koniec roku szkolnego (semestru) i warunki ich

        poprawiania,

     5. ustalanie kryteriów oceniania zachowania,

     6. ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom lub prawnym opiekunom

        informacji o postępach i trudnościach uczniów w nauce.

3. W szkole przeprowadzany jest egzamin maturalny i egzamin zawodowy potwierdzający

    kwalifikacje zawodowe. Instrukcje przeprowadzania   w/w egzaminów stanowią

   załączniki do Statutu.

 

§ 19.

 

1. Wychowawcy informują uczniów swoich klas i ich rodziców lub prawnych

    opiekunów o zasadach wewnątrzszkolnego systemu oceniania i o zasadach

    oceniania zachowania  obowiązujących w szkole oraz warunkach i trybie uzyskania

     wyższej niż przewidywana rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z

    obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz  oceny zachowania.  

     Uczniowie informowani są na pierwszych w danym roku szkolnym godzinach do

     dyspozycji wychowawcy, a rodzice na pierwszym klasowym zebraniu rodziców w

     miesiącu wrześniu.

 

2. Nauczyciele przedmiotów informują uczniów o wymaganiach edukacyjnych, sposobach

    sprawdzania osiągnięć edukacyjnych na  pierwszych zajęciach z danego przedmiotu.

 

3. O ocenie z pisemnej pracy kontrolnej i „ kartkówki”  nauczyciel informuje ucznia

    w terminie do 2 tygodni od daty napisania pracy.

     Za pisemną pracę kontrolną przyjmuje się pracę obejmującą partię materiału

     przekraczającą trzy ostatnie tematy lekcyjne. Za „kartkówkę” przyjmuje się pracę

     pisemną  z trzech lub mniej ostatnich tematów lekcyjnych.

 

 4. Nauczyciel udostępnia uczniowi, jego rodzicom lub prawnym opiekunom prace

     kontrolne do wglądu na  zasadach określonych przez nauczyciela.

 

§ 20.

 

1.1. Nauczyciel jest obowiązany na podstawie opinii publicznej lub  niepublicznej

        poradni psychologiczno – pedagogicznej dostosować wymagania edukacyjne  do

        indywidualnych potrzeb ucznia.

 1. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia 

       specjalnego lub indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych

        może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.

 

 

 

 

 

 

 

§ 21.

 

1.     Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego lub informatyki na

     podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych

     zajęciach, wydanej przez lekarza oraz na czas określony w tej opinii.

    2.W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć wymienionych w § 20.1.1 w dokumentacji

        przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”,

        „zwolniona”.

4.     Uczeń ubiegający się o zwolnienie z zajęć wychowania fizycznego lub informatyki

         zobowiązany jest przedłożyć w terminie 2 tygodni od dnia uzyskania opinii lekarza

         podania adresowanego do  dyrektora szkoły.

         Do podania należy dołączyć wspomnianą opinię lekarską.

    4. Zwolnienie lekarskie  z zajęć wychowania fizycznego nie zwalnia ucznia z

         obecności  na tych lekcjach, za wyjątkiem  pierwszych i ostatnich lekcji z których

         uczeń może być zwolniony na pisemny wniosek rodziców.

 

§ 22.

1.1. W szkole ocenia się:

       - wiadomości,

       - umiejętności praktyczne,

       - zachowanie.

   2. Poziom opanowania przez ucznia wiedzy i umiejętności praktycznych oraz    

       semestralne i końcoworoczne klasyfikowanie odbywać się będzie według skali stopni

       szkolnych:

                  6 - celujący         (cel.)                        3 – dostateczny          (dst.)

                  5 - bardzo dobry  (bdb.)                      2 - dopuszczający      (dop.)

                  4 - dobry              (db.)                        1 - niedostateczny     (ndst.).

     3. Dopuszcza się stosowanie stopni pośrednich przez używanie znaków plus „ + „ 

          i minus „ - „  oprócz niżej przedstawionych przypadków:

          a/ znaku plus przy stopniu: niedostateczny,

          b/ znaku plus i minus przy stopniu: dopuszczający,

          c/ znaku minus przy stopniu celujący.

 

2.1. Ustala się następujące wymagania na poszczególne stopnie do oceny poziomu

       wiadomości:

       a/ stopień celujący otrzymuje uczeń, który:

        - posiadł wiedzę znacznie wykraczającą poza program nauczania przedmiotu w

          danej klasie, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia,

        - biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów

           teoretycznych i praktycznych, rozwiązuje zadania wykraczające poza program

           danej klasy, proponuje rozwiązania nietypowe,

        - osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach

          sportowych i innych, kwalifikując się do finałów co najmniej na szczeblu

          powiatowym lub okręgowym.

 

       b/ stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:

         - opanował pełny zakres wiedzy określony programem nauczania przedmiotu w

           danej klasie,

        - rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne ujęte programem 

           nauczania, potrafi zastosować zdobytą wiedzę do rozwiązywania zadań i

           problemów w nowych sytuacjach,

       - samodzielnie i wyczerpująco, z wykorzystaniem bogatej terminologii

         analizuje zagadnienia właściwe do poszczególnych jednostek i bloków

         tematycznych.

     c/ stopień bardzo dobry plus  otrzymuje uczeń, który:

       - spełnia kryteria stopnia bardzo dobrego oraz

       - w pojedynczych wypowiedziach wykazał się wiadomościami wykraczającymi

         poza program.

     d/ stopień bardzo dobry minus  otrzymuje uczeń, który:

       - spełnił kryteria stopnia bardzo dobrego lecz

       - w niektórych wypowiedziach wymagał nieznacznego ukierunkowania lub

         popełnił niewielkie pomyłki merytoryczne.

     e/ stopień  dobry otrzymuje uczeń, który: 

       - nie opanował w pełni wiadomości określonych programem nauczania w danej

         klasie, ale opanował je na poziomie przekraczającym wymagania zawarte w

         podstawie programowej,

      - wykonuje (rozwiązuje) samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub praktyczne,

      - posługuje się poprawną terminologią.

    f/ stopień dobry plus  otrzymuje uczeń, który:

      - spełnia kryteria oceny dobrej oraz

      - w niektórych wypowiedziach wykazał się wiadomościami trudniejszymi, bardziej

         złożonymi, mieszczącymi się w poziomie wymagań dopełniających.

     g/ stopień dobry minus otrzymuje uczeń, który:

       - spełnia kryteria oceny dobrej, ale

       - pojedyncze elementy wypowiedzi zawierały drobne pomyłki lub były niepełne;

          uczeń wymagał niewielkiego naprowadzenia.

      h/ stopień dostateczny otrzymuje ucz, który:

       - opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania w danej

          klasie na poziomie nie przekraczającym wymagań zawartych w podstawie

           programowej,

        - rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim

           stopniu trudności.

     i/ stopień dostateczny plus otrzymuje uczeń, który:

         - spełnił kryteria oceny dostatecznej oraz

         - niektóre elementy wypowiedzi zawierają wiadomości bardziej złożone i mniej

            typowe, właściwe dla zakresu wymagań rozszerzających.

      j/ stopień dostateczny minus  otrzymuje uczeń, który:

         - spełnił kryteria oceny dostatecznej, ale

         - wymagał naprowadzenia, niekiedy wykazywał słabe zrozumienie podstawowych

            treści lub pominął je.

      k/ stopień dopuszczający  otrzymuje uczeń, który:

 

         - opanował tylko te treści podstawowe, które są najłatwiejsze, najprostsze,

            najczęściej stosowane i powtarzane,

         - rozwiązuje zadania proste i jak najbardziej typowe,

         - spełnił wymagania zaliczane do koniecznych dla danego przedmiotu,

         - uczeń(słuchacz) ma możliwości opanowania - przy odpowiednim nakładzie

           pracy i pomocy - pozostałych elementów wymagań podstawowych.

       l/ stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który:

         - nie opanował nawet koniecznych wiadomości z zakresu wymagań podstawowych

           dla danego przedmiotu,

        - nie jest w stanie rozwiązać zadań typowych, o niewielkim stopniu trudności,

        - braki, które uczeń posiada uniemożliwiają mu dalsze zdobywanie wiedzy  na

          wyższym etapie kształcenia.

    2. Bieżącemu ocenianiu podlegają kontrolne prace pisemne, kartkówki, odpowiedzi

         ustne, wykonane prace i ćwiczenia oraz wysiłek wkładany przez ucznia w

         wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki poszczególnych

         przedmiotów.

     3. Klasyfikowanie śródroczne przeprowadzane jest jeden raz w roku, na koniec

         pierwszego semestru.

     4. Stopień „ niedostateczny”  uzyskany przez ucznia w wyniku klasyfikacji

         śródrocznej, powoduje konieczność zaliczenia materiału nauczania danego    

         przedmiotu, z semestru który był objęty klasyfikacją.

     5. Termin i formę zaliczenia ustala nauczyciel danego przedmiotu w porozumieniu z

         uczniem i jego rodzicami lub prawnymi opiekunami.

     6. Zaliczenie stopnia „niedostatecznego” o którym mowa w § 22.2.4  warunkuje

         uzyskanie pozytywnej oceny w klasyfikacji rocznej.

 

§ 23.

 

 1.1. W przypadku zajęć praktycznych oceny cząstkowe i końcowe z poszczególnych

        działów określają nauczyciele zawodu, a ocenę klasyfikacji śródrocznej i rocznej

        kierownik szkolenia praktycznego.

   2. W przypadku praktyk zawodowych propozycję oceny podaje zakładowy opiekun

       praktyk, a ocenę ostateczną ustala opiekun zajęć praktycznych danej klasy w

       porozumieniu z kierownikiem szkolenia praktycznego wypełniając stosowny

       protokół zaliczenia praktyk.

   3. W zakresie szkolenia praktycznego na poziom oceny wpływają:

      - uzyskanie celów wyznaczających umiejętności praktyczne przewidziane programem

         nauczania z poszczególnych działów,

      - stopień zrealizowania tematyki praktyk zawodowych,

      - umiejętność łączenia teorii z praktyką,

      - zaangażowanie i stopień samodzielności w realizowaniu poszczególnych

        zadań praktycznych i rozwiązywaniu problemów technicznych,

       - przygotowanie się do pracy, organizacja stanowiska, ubiór roboczy, przestrzeganie

         zasad i przepisów bhp,

       - dbałość o powierzony sprzęt, zachowanie porządku i czystości na stanowisku  pracy,

       - obecność na zajęciach, punktualność, przestrzeganie dyscypliny pracy,

       - dokładność i jakość wykonywanej pracy,

       - współpraca w grupie,

       - ogólna kultura zawodu,

       - szczególne zainteresowania zawodowe,

       - poprawność prowadzonej dokumentacji,

       - zachowanie terminowości w okresach poprzedzających praktyki i ich zakończenie.

    4. Oceny celujące i niedostateczne wymagają pisemnego, merytorycznego uzasadnienia.

 

2.1.  Ustala się następujące wymagania na poszczególne stopnie do oceny poziomu

        umiejętności :

        a/ stopień  celujący otrzymuje uczeń, który:

         - posiadł umiejętności znacznie wykraczające poza cele ustalone w  szczegółowych

           rozkładach materiału zgodnie z programami nauczania danej klasy, według

           poszczególnych zawodów i specjalności,

         - biegle posługuje się zdobytymi umiejętnościami i wiadomościami w rozwiązywaniu

           problemów  praktycznych i teoretycznych,

        - posiadł umiejętności w zakresie obsługi i  eksploatacji urządzeń i sprzętu o

           wysokim stopniu zaawansowania technicznego oraz w zakresie techniki rolniczej,

          samochodowej, logistycznej czy komputerowej,

        - osiąga sukcesy w olimpiadach regionalnych i krajowych w blokach przedmiotowych

         związanych z kierunkiem kształcenia.

      b/ stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:

        - opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności  określony programem nauczania,

        - rozwiązuje samodzielnie problemy praktyczne i teoretyczne,

        - potrafi zastosować posiadaną wiedzę i umiejętności do rozwiązywania zadań i

          problemów w nowych sytuacjach,

        - pracę wykonuje bez uwag naprowadzających, zachowując prawidłową kolejność

          operacji popartą logicznym następstwem działania,

       - wykazuje szybką orientację i poprawnie uzasadnia zachodzące procesy

      c/ stopień dobry otrzymuje uczeń, który:

        - nie opanował w pełni umiejętności i wiedzy określonych programem nauczania,

           ale opanował je na poziomie przekraczającym wymagania zawarte w podstawie

           programowej,

        - rozwiązuje  samodzielnie typowe zadania praktyczne,

        - zauważa się drobne usterki w organizacji pracy i niedociągnięcia w planowaniu

           postępowania,

        - wymaga drobnych uwag naprowadzających

       d/ stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który:

        - opanował zakres umiejętności i wiadomości określony programem nauczania,

           zgodnie z podstawą programową,

        - rozwiązuje typowe zadania praktyczne o średnim stopniu trudności,

        - w trakcie pracy występują niedokładności i zauważalne błędy,

        - wymaga uwag naprowadzających i napotyka trudności w formułowaniu wniosków.

       e/ stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który:

        - ma niewielkie braki w opanowaniu podstawy programowej,

        - rozwiązuje zadania typowe, o niewielkim stopniu trudności,

        - wymaga dodatkowego instruktażu i powtórnego pokazu poszczególnych operacji,

        - duża ilość błędów i poważne braki w organizacji pracy.

       f/ stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który:

        - nie opanował wiedzy i umiejętności zawartych w podstawie programowej, a braki

          uniemożliwiają dalszą kontynuację kształcenia,

        - nie jest w stanie rozwiązać zadań o niewielkim stopniu trudności,

        - wykonuje niedokładnie nawet pojedyncze polecenia,

        - w wykonywanych czynnościach występuje duża ilość rażących błędów

        - niewłaściwa jest jakość pracy,

        - nieznajomość podstawowych określeń i brak jakichkolwiek wniosków

     2. W przypadku oceniania bieżącego dopuszcza się stosowanie ocen pośrednich

         poprzez używanie znaków: plus +  i minus - .

 

3.1. W przypadku usprawiedliwionych nieobecności na zajęciach praktycznych

          uczeń ma obowiązek zaliczyć materiał tych zajęć.

      2. Przy nieobecnościach do 20 % o formie zaliczenia decyduje nauczyciel

          praktycznej nauki zawodu danego działu (może polecić uczniowi rozwiązanie

          lub wykonanie zadania lub zobowiązać go do dodatkowego uczestnictwa w

          zajęciach z zaległych tematów).

      3. Przy ilości nieobecności usprawiedliwionych 20-50 % decyzję o formie zaliczenia

          tych zajęć podejmuje kierownik warsztatu.

      4. Uczeń zobowiązany jest odpracować nieobecności nieusprawiedliwione, które miały

          miejsce w I semestrze w ciągu semestru II lub wakacji. Nieobecności

          nieusprawiedliwione z II semestru mogą być zaliczane tylko w czasie wakacji.

 

  4.1. Praktyki zawodowe powinny być zaliczane u wyznaczonego opiekuna klasy, na

         zajęciach praktycznych, w terminie do 10 dni od dnia zakończenia praktyk w

          przypadku praktyk śródrocznych, lub od rozpoczęcia roku szkolnego w przypadku

         praktyk wakacyjnych.

     2. Zaliczenie praktyk zawodowych musi być poprzedzone złożeniem wymaganej

         dokumentacji odbytych praktyk.

     3. Dokumentacja związana z zaliczeniem praktyk zawodowych obejmuje:

           a/ indeks z potwierdzeniem wykonanych czynności objętych tematyką praktyk

               danej specjalności i ocenami cząstkowymi,

           b/ zaświadczenie o odbyciu praktyk,

            c/ indywidualne sprawozdanie z praktyk.

     4. Nie złożenie wymaganych dokumentów  w  wyznaczonym terminie lub

          stwierdzenie w trakcie kontroli praktyk dwóch nieusprawiedliwionych

          nieobecności  uniemożliwia klasyfikację ucznia z praktyki zawodowej.

 

§ 24.

 

1.1. Ocenianie wiedzy i umiejętności ucznia powinno być dokonywane systematycznie,

        w warunkach zapewniających obiektywność  oceny.

    2. Oceny są jawne zarówno dla uczniów jak i rodziców lub opiekunów. Na prośbę

        ucznia jego rodziców lub opiekunów nauczyciel ustalający ocenę powinien ją

       uzasadnić.

    3. Ustalona przez nauczyciela lub uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego

       roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych (wyższa niż

       niedostateczna) jest ostateczne z zastrzeżeniem § 29 statutu szkoły

 

 

 

 

§ 25.

 

1.1.Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich

       rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach  oceniania 

       zachowania, warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny

      klasyfikacyjnej  zachowania oraz o skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej

      oceny klasyfikacyjnej zachowania.

    2. Ocenę zachowania ucznia ustala wychowawca klasy po konsultacji z nauczycielami

        prowadzącymi zajęcia w danej klasie, samorządem klasowym i wychowawcami

        internatu, najpóźniej na jeden dzień przed posiedzeniem klasyfikacyjnym rady

       pedagogicznej.

   3. Przy ocenie zachowania uczniów  uwzględnia się w szczególności:

       a/ przestrzeganie zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych,

       b/ postawę wobec nauczycieli, personelu szkolnego oraz kolegów,

       c/ osiągane wyniki w nauce,

       d/ systematyczność i punktualność w uczęszczaniu na zajęcia,

       e/ dbałość o mienie szkolne, ład i porządek na całym terenie szkoły,

       f/ dbałość o kulturę, higienę, własne i cudze zdrowie i życie,

       g/ dbałość o kulturę słowa.

uwaga: należy pamiętać, że ocena ze sprawowania jest wypadkową wszystkich obowiązujących kryteriów ( pkt

               1.3); kryterium dotyczące obecności jest konieczne aby uzyskać określona ocenę z zachowania

    4. Ocena zachowania nie może mieć wpływu na stopnie z przedmiotów nauczania.

    5. Ocena zachowania ucznia ustalona przez wychowawcę klasy jest  ostateczna z

         zastrzeżeniem § 29 statutu szkoły.

 

2.1. Ocenę zachowania śródroczną i końcoworoczną ustala się według skali:

-         wzorowe               (wz.)

-         bardzo dobre         (bdb.)

-         dobre                     (db.)

-         poprawne               (pop.)

-         nieodpowiednie     (ndp.)

-         naganne                  (ng.)

    2. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono

       zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ  stwierdzonych

       zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie

       kształcenia  specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii publicznej

       poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

 

3.1. Kryteria poszczególnych ocen zachowania są następujące:

   a/ ocenę wzorową  otrzymuje uczeń, który:

     - we wszystkich sprawach przestrzega obowiązków ucznia zawartych w statucie szkoły,

    liczba godzin nieusprawiedliwionych wynosi nie więcej niż 3 godz. w  semestrze,

    - osiąga bardzo dobre wyniki w nauce,

    - liczba spóźnień na lekcje wynosi nie więcej niż 3 w semestrze,

    - jego postawa, kultura osobista i zachowanie nie budzi żadnych zastrzeżeń,

    - aktywnie uczestniczy w życiu szkoły,

    - chętnie służy pomocą koleżankom i kolegom.

     b/ ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

   - przestrzega postanowień dotyczących obowiązków ucznia i zawartych w statucie   

     szkoły,

   - osiąga bardzo dobre wyniki w nauce,

   - liczba nieusprawiedliwionych godzin na zajęciach wynosi nie więcej niż 18,

    - liczba nieusprawiedliwionych spóźnień na lekcjach wynosi nie więcej niż 5

    - jego kultura osobista, postawa wobec koleżanek i kolegów oraz innych osób nie budzi

      zastrzeżeń,

    - respektuje ogólnie przyjęte normy etyczne i zasady współżycia społecznego.

  c/ ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

    - przestrzega postanowień dotyczących obowiązków ucznia i zawartych w statucie

       szkoły,

    - osiąga dobre wyniki w nauce,

    - liczba nieusprawiedliwionych godzin na zajęciach wynosi nie więcej niż 27,

    - liczba nieusprawiedliwionych spóźnień na lekcjach wynosi nie więcej niż 7,

    - jego kultura osobista, postawa wobec koleżanek i kolegów oraz innych osób nie

       budzi zastrzeżeń,

    - respektuje ogólnie przyjęte normy etyczne i zasady współżycia społecznego.

    d/ ocenę  poprawną otrzymuje uczeń, który:

    - przestrzega obowiązki ucznia zawarte w statucie, a tylko sporadycznie zdarza mu

       się  naruszenie tych obowiązków,

    - liczba nieusprawiedliwionych godzin zajęć lekcyjnych wynosi nie więcej niż 36,

    - liczba nieusprawiedliwionych spóźnień na lekcje wynosi nie więcej niż 9,

    - osiąga pozytywne wyniki w nauce,

    - nie zawsze respektuje zasady współżycia społecznego i normy etyczne

    - otrzymał karę upomnienia lub nagany od wychowawcy klasy.

     e/ ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który:

     - często narusza statutowe zasady dotyczące obowiązków ucznia,

     - liczba nieusprawiedliwionych  zajęć lekcyjnych wynosi nie więcej niż 45,

     - często spóźnia się na zajęcia bez określenia uzasadnionych przyczyn (nie więcej

        niż 11 spóźnień),

     - nie reaguje na uwagi nauczycieli i wychowawców,

     - przejawia lekceważący stosunek do norm etycznych i zasad współżycia społecznego,

     - osiąga słabe wyniki w nauce,

     - otrzymał karę upomnienia lub nagany od dyrektora szkoły.

   f/ ocenę naganną otrzymuje uczeń, który:

     - systematyczni w sposób rażący  narusza statutowe zasady dotyczące obowiązków

        ucznia,

     - liczba nieusprawiedliwionych godzin zajęć lekcyjnych przekracza 45 godzin,

     - często spóźnia się na zajęcia bez określenia uzasadnionych przyczyn (powyżej

        11 spóźnień),

     - przejawia lekceważący stosunek do norm etycznych i zasad współżycia społecznego,

     - nie poddaje się działaniom wychowawczym oraz sam nie podejmuje prób poprawy

       swego zachowania,

    - osiąga bardzo słabe wyniki w nauce,

     - otrzymał karę upomnienia lub nagany od dyrektora szkoły.

   2. Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę o nie promowaniu do klasy programowo

       wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole po raz drugi

      z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.

 

§ 26.

 

1.1.O przewidywanych dla  ucznia śródrocznych lub końcowych niedostatecznych ocenach

        klasyfikacyjnych nauczyciel  informuje  uczniów w terminie najpóźniej 30 dni przed

       końcem semestru lub zakończeniem zajęć w danym roku szkolnym. W przypadku

       innych ocen termin ten wynosi 2 tygodnie.

   2. Wyżej określone  terminy obowiązują również wychowawcę klasy w przypadku

        informowania rodziców lub prawnych opiekunów ucznia o jego wynikach w nauce.

 

§ 27. 

1.1. Uczeń jest klasyfikowany jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej  lub

       końcoworocznej ze wszystkich zajęć edukacyjnych wynikających z planu nauczania

       w danej klasie został oceniony i ustalono mu stopnie semestralne lub końcoworoczne.

    2. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub  wszystkich zajęć   

        edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej

       oceny  klasyfikacyjnej z powodu  nieobecności ucznia na zajęciach przekraczającej

       50 % czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.

    3. Uczeń nie klasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać

       egzamin klasyfikacyjny.

   4. Na wniosek  ucznia nie klasyfikowanego z przyczyn nieusprawiedliwionych lub na

       prośbę rodziców (opiekunów) ucznia rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na

      egzamin klasyfikacyjny.  

    5. Termin składania egzaminu klasyfikacyjnego ustala, w porozumieniu z uczniem (jego

        rodzicami lub prawnymi opiekunami) nauczyciel przedmiotu, z którego uczeń jest nie

        klasyfikowany. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu

        poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

    6. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza nauczyciel danego przedmiotu w obecności

       wyznaczonego przez dyrektora szkoły drugiego nauczyciel tego samego lub

       pokrewnego przedmiotu.

    7. Egzamin klasyfikacyjny składa się z części pisemnej i ustnej. W przypadku

        wychowania fizycznego, technologii informacyjnej oraz zajęć praktycznych,

       egzamin klasyfikacyjny ma przede wszystkim formę  zadań praktycznych.

    8. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół

       zawierający: skład komisji, zadania egzaminacyjne, ocenę egzaminu, termin

        egzaminu oraz podpisy wszystkich członków komisji.

        Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i opinię o jego wypowiedziach

        ustnych. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

9. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu

        klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym

       terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

10.W przypadku nie klasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć

        edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej    

        wpisuje się „niesklasyfikowany”, „niesklasyfikowana”.

11. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego

     roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna.

12. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego

niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.

 

§ 28.

 

1.1  Uczeń, jego rodzice lub prawni opiekunowie mogą zgłosić zastrzeżenia do

         dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych

         lub zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu

         ustalania tej oceny.

         Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć

         dydaktyczno – wychowawczych.

      2. W przypadku stwierdzenia, że roczna klasyfikacyjna ocena z zajęć edukacyjnych

         lub zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami, dyrektor szkoły powołuje

         komisję, która:

        - w przypadku  rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych przeprowadza

          sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia w formie pisemnej i ustnej oraz ustala

          roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych.

       - w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej  zachowania – ustala roczną oceną

          klasyfikacyjną z zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w

          przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji

      3. Sprawdzian o którym mowa w ust. 2 przeprowadza się nie później niż w terminie

          5 dni od daty zgłoszenia zastrzeżeń o których mowa w ust. 1. Termin sprawdzianu

          uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).

 

2.1. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub

       zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny.

   2. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

   3. Z prac komisji sporządza się protokół, do którego dołącza się pisemne prace

        uczniów i krótką informację o ustnych odpowiedziach. Protokół stanowi

        załącznik do arkusza ocen.

§ 29.

 

1.1.  Uczeń, który w wyniku klasyfikacji końcoworocznej otrzymał ocenę niedostateczną z

        jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin

        poprawkowy z tych zajęć.

    2. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły, w

       skład której wchodzą:

        a/ dyrektor lub wicedyrektor szkoły lub inny nauczyciel, któremu powierzono

           stanowisko kierownicze w szkole - jako przewodniczący komisji,

        b/ nauczyciel przedmiotu, z którego uczeń otrzymał stopień niedostateczny - jako

           egzaminator,

        c/  nauczyciel tego samego lub pokrewnego przedmiotu - jako członek komisji.

     3. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej i ustnej, z wyjątkiem  takich

          przedmiotów jak: informatyka, wychowanie fizyczne, zajęcia praktyczne.

          W przypadku tych przedmiotów egzamin poprawkowy ma przede wszystkim formą

         zadań praktycznych.

     4. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do zakończenia

         rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza

         się w ostatnim tygodniu ferii letnich.

     5.  Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół

        zawierający: skład komisji, pytania egzaminacyjne, ocenę egzaminu, termin

        egzaminu oraz podpisy wszystkich członków komisji.

        Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i opinię o jego wypowiedziach

        ustnych. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

    6. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia rada pedagogiczna może jeden raz w

       ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia,

        który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć

        edukacyjnych, pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze

        szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej

 

§ 30. 

 1.  Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu  poprawkowego,  

      klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym

      terminie ustalonym przez dyrektora szkoły.

 

 2.1. Uczeń, który nie zdał egzaminu klasyfikacyjnego lub poprawkowego nie otrzymuje

        promocji i powtarza klasę.   

    2. Uczeń kończy szkołę jeżeli na zakończenie klasy programowo najwyższej uzyskał

       oceny klasyfikacyjne ze wszystkich zajęć edukacyjnych wyższe od oceny

       niedostatecznej.

 

 3. Uczeń, który uczęszczał na religię lub etykę, do średniej ocen wlicza się także roczne

      oceny uzyskane z tych zajęć.

 

 4. Po ukończeniu szkoły ponadgimnazjalnej – Liceum Ogólnokształcące lub

      Technikum uczeń może przystąpić do egzaminu maturalnego.

 

5. Po ukończeniu szkoły ponadgimnazjalnej –Technikum lub Zasadniczej Szkoły  

    Zawodowej uczeń może przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje

     zawodowe.

 

6. Od rok szkolnego 2012/2013 uczniowie Technikum i Zasadniczej Szkoły  

     Zawodowej w cyklu kształcenia przystępują do egzaminów z kwalifikacji   

     zawodowych i po uzyskaniu wszystkich certyfikatów w danym zawodzie otrzymują

     dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe.

 

 

POSTANOWIENIA  KOŃCOWE

 

§ 31.

 

1.1. Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.

   2. Zespół Szkół posiada stempel (pieczątkę firmową) wspólną dla wszystkich jednostek

       organizacyjnych  wchodzących w jego skład, zawierającą pełną nazwę Zespołu

       bez imienia oraz adres siedziby.

   3. Szkoły wchodzące w skład Zespołu posiadają pieczęcie urzędowe zawierające

       skróconą nazwę szkoły.

 

2.1. Szkoła posiada własny ceremoniał szkolny.

   2. Szkoła prowadzi „ Kronikę szkoły”.

   3. Szkoła prowadzi swoją stronę internetową – www.zswolborz.pl

   4. Szkoła posiada swoją pocztę internetową – info@zswolborz.pl

   5. Szkoła uczestniczy w programach unijnych – np. Kapitał Ludzki i inne.

   6. Obiekt całej szkoły jest monitorowany.

 

3.1. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z obowiązującymi przepisami

       archiwalnymi.

  2. Zasady prowadzenia przez szkołę  gospodarki finansowej i  materiałowej określają

      odrębne przepisy.

 

4.1. Statut szkoły został opracowany  na podstawie ustawy  o systemie oświaty z dnia

      7 września 1991 r. z późniejszymi zmianami oraz innych przepisów wydanych na jej

       podstawie.

   2. Zmiany do statutu szkoły ustalane są przez radę pedagogiczną i  wprowadzane  w

       formie uchwał rady pedagogicznej .

 

5.  Statut szkoły obowiązuje od dnia 1 września 2013  r.

 

 

                                                                        Dyrektor:

 

 

 

ZAŁĄCZNIKI:

     1. Uchwała nr …….  Rady Pedagogicznej w sprawie przyjęcia zmian w 

         Statucie Zespołu Szkół Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego im.

         Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Wolborzu

    

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RADA  PEDAGOGICZNA:                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

DZIAŁAJĄCYCH  W ZESPOLE SZKÓŁ

ROLNICZYM CENTRUM KSZTAŁCENIA USTWICZNEGO

IM. ANDRZEJA FRYCZA MODRZEWSKIEGO

W WOLBORZU  OD DNIA 1 WRZEŚNIA 2013 r.

 

 - LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

 

- TECHNIKUM – kształcące w zawodach:

 

·         technik mechanizacji rolnictwa                                                       311512

·         technik hodowca koni                                                                      314203

·         technik informatyk                                                                           351203 

·         technik logistyk                                                                                333107

·         technik analityk                                                                                311103

·         technik pojazdów samochodowych                                                 311513

·         technik organizacji reklamy                                                             333906

·         technik turystyki wiejskiej                                                               515203

·         technik agrobiznesu                                                                          331402

·         technik obsługi turystycznej                                                             422103

·         technik cyfrowych procesów graficznych                                        311911

·         technik rolnik                                                                                    314207

 

- ZASADNICZA  SZKOŁA  ZAWODOWA - kształci w zawodach:

·        mechanik pojazdów samochodowych                                               723103      

·        mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych                           834103  

·       blacharz samochodowy                                                                      721306

·       lakiernik                                                                                              713201

·       elektromechanik pojazdów samochodowych                                     741203

 

- TECHNIKUM  UZUPEŁNIAJĄCE  DLA  DOROSŁYCH - kształci w systemie

    zaocznym w zawodach:

·        technik pojazdów samochodowych                                                 311513

·        technik mechanizacji rolnictwa                                                        311512

 

- SZKOŁA  POLICEALNA – kształci systemie zaocznym w zawodach:

 • technik informatyk                                                                            351203                       
 •  technik administracji                                                                        334306                                                                        
 • technik weterynarii                                                                            324002
 • technik pojazdów samochodowych                                                  311513
 • technik turystyki wiejskiej                                                                515203

 

- LICEUM OGÓLNOOKSZTAŁCĄCE dla DOROSŁYCH – kształci w systemie

   zaocznym

·        WARSZTAT SZKOLNY

gdzie realizowane jest 90% zajęć z zakresu kształcenia praktycznego

 

 

·        INTERNAT

wraz z zapleczem stołówkowym stanowi bazę wyżywienia i zakwaterowania

 

·        KURSY KWALIFIKACYJNE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykaz załączników do Statutu:

 

 

 

1.      Hymn szkoły

2.      Logo szkoły

3.      Regulamin internatu

4.      Regulamin warsztatu szkolnego

5.      Statut szkoły zaocznej

6.      Regulamin oceniania w szkole zaocznej

7.      Procedury dopuszczania programów nauczania

8.      Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego

9.      Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

10. Regulamin kwalifikacyjnych kursów zawodowych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Informację wytworzył: Danuta Kowalska, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Danuta Kowalska, Data wprowadzenia: 2013-12-27 13:25:33, Zatwierdził do publikacji: Danuta Kowalska, Data publikacji 2013-12-27 13:30:02, Ostatnia zmiana: 2013-12-27 13:30:57, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 636