Wyszukaj:
Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Wolborzu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Informacje ogólne
•  Dane podstawowe
•  Baza Szkoły
•  Certyfikaty
•  ARCHIWUM
  Organy Szkoły
•  Zespół Kierowniczy
•  Rada Pedagogiczna
•  Rada Rodziców
•  Samorząd Uczniowski
  Prawo wewnątrzszkolne
•  Statut
•  Szkolny program profilaktyki
•  Regulamin internatu
•  Statut szkoły zaocznej
•  Regulamin oceniania
•  procedury dopuszczania programów nauczania
•  Statut RCKU
•  schemat organizacyjny
•  Regulamin stołówki
•  obowiązki szkoły w razie zasłabnięcia ucznia
•  Regulamin stypendialny
•  Regulamin Rady Pedagogicznej
•  Regulamin kursów kwalifikacyjnych
•  regulamin praktycznej nauki zawodu
•  Plan nadzoru pedagogicznego
  Działalność szkoły
•  Pedagog szkolny
•  Biblioteka
•  Internat
•  Warsztat szkolny
  Przetargi
•  Ogłoszenia
•  Rozstrzygnięcia
•  Anulowane
  Informacje
•  Instrukcje obsługi
•  Niepublikowane w BIP
•  Statystyka
•  Redakcja
  Wykaz klas
•  Technikum
•  Zasadnicza Szkoła Zawodowa
•  Szkoła Policealna
•  Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
•  Kwalifikacyjne kursy zawodowe
  REGULAMINY I INSTRUKCJE
•  Regulamin "13"
•  Regulamin ZFŚS
•  Regulamin dodatku motywacyjnego
•  Regulamin BHP
•  Regulamin pracy
•  Instrukcja inwentaryzacyjna
•  kodeks etyki nauczyciela
•  kodeks pracownika niepedagogicznego
•  Instrukcja archiwalna
•  Rzeczowy wykaz akt
•  Regulamin KZP
•  Instrukcja egzekwowania należnosci
•  Procedury odbioru prac
•  Procedury przyjmowania skarg
•  Regulamin dofinansowania dokształcania nauczycieli
•  Procedury BIP
•  Rejest upoważnień
•  Procedury w sprawie udoskonalenia systemu kontroli zarządczej
•  Procedury w sprawie utworzenia rejestru umów
•  Procedury w sprawie ustalenia zasad dokonywania samooceny systemu kontroli zarządczej
•  Instrukcja dotycząca zasad gospodarki kluczami
  RYZYKO ZAWODOWE
•  Procedury w sprawie ustalenia zasad zarządzania ryzykiem w ZSRCKU w Wolborzu
Pomoc
Statystyki

509666
od 29 marca 2007
REGULAMINY I INSTRUKCJE » Procedury w sprawie utworzenia rejestru umów Wersja do druku

Procedury w sprawie utworzenia rejestru umów

ZARZĄDZENIE NR  45/2011

DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W WOLBORZU

z dnia  28 grudnia 2011. r.

 

Procedury w sprawie utworzenia rejestru umów

 

Na podstawie art. 68 ust. 1  oraz art. 69 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zarządza się co następuje:

 

§ 1.

 

1. W   tworzy się rejestr umów zwany dalej „rejestrem”.

2. Ilekroć w niniejszym zarządzeniu jest mowa o umowie, rozumie się przez toumowy, których stroną jest   Zespół Szkół Centrum Kształcenia   Ustawicznego im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Wolborzu

    ul. Modrzewskiego 107

 

§ 2.

 

Rejestr obejmuje wszelkie umowy zawarte w formie pisemnej z wyłączeniem  umów o pracę i innych z zakresu spraw kadrowych.

 

§ 3.

 

1. Zobowiązuje się sekretarza szkoły   do utworzenia i prowadzenia rejestruwedług wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Rejestr sporządza się w cyklach rocznych i obejmuje umowy zawarte wdanym roku kalendarzowym..

3. Rejestr zawiera następujące informacje:

    1) numer umowy tj. liczba porządkowa wynikająca z rejestru łamane przezrok kalendarzowy (np. 1/2016),

     2) dane drugiej strony lub stron umowy,

     3) syntetyczny przedmiot umowy,

     4) miejsce przechowywania danej umowy,

     5) datę obowiązywania umowy,

 

§ 4.

 

1. Pracownik przygotowujący umowę pod względem merytorycznym, maobowiązek zarejestrowania w rejestrze umów znajdującym się w sekretariacieszkoły, po uzyskaniu wszystkich niezbędnych paraf, a przed przedłożeniem

    do podpisu osobie  upoważnionej.

2.     Sekretarz szkoły zobowiązany jest nadać umowie , o których mowa w ust. 1 numer wynikający z rejestru.

 

 

 

§ 5.

 

W przypadku umów, których projekty sporządziły podmioty zewnętrzne:

1) pracownik  ma obowiązek zarejestrowania ich w rejestrze umów po  uzyskaniu wszystkich niezbędnych paraf, a przed przedłożeniem do podpisu  osobie upoważnionej,

2) pracownik zobowiązany jest nanieść na umowie (egzemplarzu własnym)numer wynikający z rejestru.

 

§ 6.

 

1. Wykonanie zarządzenia powierza się wszystkim pracownikom  ZSCKU wWolborzu.

2. Wszyscy pracownicy  potwierdzają własnoręcznym podpisem fakt zapoznaniasię z treścią niniejszego zarządzenia.

 

§ 7.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1

do zarządzenia nr  45/2011   z dnia 28.XII.2011 r.

w sprawie utworzenia rejestru umów

 

….................................

(pieczęć jednostki)

                                      Rejestr umów za rok. …...

 

Lp

Kontrahent (imię, nazwisko, nazwa, adres)

Przedmiot umowy

Nr umowy i data jej zawarcia

Data zakończenia   **

Miejsce wykonania

Pozycja w spisie

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

* - należy podać komórkę organizacyjną bądź pracownika odpowiedzialnego za przechowywanie umowy,

**  - w przypadku umów zawartych na czas określony należy podać daty zawarcia i zakończenia obowiązywania umowy, umowy na czas nieokreślony zawierają wyłącznie wzmiankę „na czas nieokreślony” i datę zawarcia


Informację wytworzył: Danuta Kowalska, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Danuta Kowalska, Data wprowadzenia: 2012-04-12 12:12:03, Zatwierdził do publikacji: Danuta Kowalska, Data publikacji 2012-04-12 12:12:21, Ostatnia zmiana: 2016-09-15 12:43:47, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 6547