Wyszukaj:
Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Wolborzu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Informacje ogólne
•  Dane podstawowe
•  Baza Szkoły
•  Certyfikaty
•  ARCHIWUM
  Organy Szkoły
•  Zespół Kierowniczy
•  Rada Pedagogiczna
•  Rada Rodziców
•  Samorząd Uczniowski
  Prawo wewnątrzszkolne
•  Statut
•  Szkolny program profilaktyki
•  Regulamin internatu
•  Statut szkoły zaocznej
•  Regulamin oceniania
•  procedury dopuszczania programów nauczania
•  Statut RCKU
•  schemat organizacyjny
•  Regulamin stołówki
•  obowiązki szkoły w razie zasłabnięcia ucznia
•  Regulamin stypendialny
•  Regulamin Rady Pedagogicznej
•  Regulamin kursów kwalifikacyjnych
•  regulamin praktycznej nauki zawodu
•  Plan nadzoru pedagogicznego
  Działalność szkoły
•  Pedagog szkolny
•  Biblioteka
•  Internat
•  Warsztat szkolny
  Przetargi
•  Ogłoszenia
•  Rozstrzygnięcia
•  Anulowane
  Informacje
•  Instrukcje obsługi
•  Niepublikowane w BIP
•  Statystyka
•  Redakcja
  Wykaz klas
•  Technikum
•  Zasadnicza Szkoła Zawodowa
•  Szkoła Policealna
•  Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
•  Kwalifikacyjne kursy zawodowe
  REGULAMINY I INSTRUKCJE
•  Regulamin "13"
•  Regulamin ZFŚS
•  Regulamin dodatku motywacyjnego
•  Regulamin BHP
•  Regulamin pracy
•  Instrukcja inwentaryzacyjna
•  kodeks etyki nauczyciela
•  kodeks pracownika niepedagogicznego
•  Instrukcja archiwalna
•  Rzeczowy wykaz akt
•  Regulamin KZP
•  Instrukcja egzekwowania należnosci
•  Procedury odbioru prac
•  Procedury przyjmowania skarg
•  Regulamin dofinansowania dokształcania nauczycieli
•  Procedury BIP
•  Rejest upoważnień
•  Procedury w sprawie udoskonalenia systemu kontroli zarządczej
•  Procedury w sprawie utworzenia rejestru umów
•  Procedury w sprawie ustalenia zasad dokonywania samooceny systemu kontroli zarządczej
•  Instrukcja dotycząca zasad gospodarki kluczami
  RYZYKO ZAWODOWE
•  Procedury w sprawie ustalenia zasad zarządzania ryzykiem w ZSRCKU w Wolborzu
Pomoc
Statystyki

509669
od 29 marca 2007
REGULAMINY I INSTRUKCJE » Rejest upoważnień Wersja do druku

Rejestr upoważnień

 

ZARZĄDZENIE NR  445/2011

DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ  CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W WOLBORZU

z dnia   28 grudnia 2011 r.

 

 

w sprawie wzoru i zasad prowadzenia rejestru upoważnień i pełnomocnictw

 

 

Na podstawie art. 69 ust. 1  pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

 

1. W ZSCKU w Wolborzu prowadzi się rejestr  upoważnień i pełnomocnictw

     wydanych przez Dyrektora ZSCKU w Wolborzu, zwany dalej „rejestrem”.

2. Upoważnienia i pełnomocnictwa wydaje się wyłącznie w przypadkach

    dozwolonych przepisem prawa.

3. Obowiązek rejestracji nie dotyczy pełnomocnictw do występowania przed

    sądami, organami administracyjnymi itp. (pełnomocnictw procesowych).

 

§ 2.

 

1. Zobowiązuje  Danutę  Kowalską do utworzenia i prowadzenia rejestru według

    wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Rejestr sporządza się w cyklach rocznych i obejmuje upoważnienia i

    pełnomocnictwa wydane w danym roku kalendarzowym.

3. Rejestr zawiera następujące informacje:

    1) numer kolejny  tj. liczba porządkowa wynikająca z rejestru łamane przez

         rok kalendarzowy (np. 1/2012),

     2) data wydania upoważnienia lub pełnomocnictwa,

     3) nazwisko i imię upoważnionego lub pełnomocnika,

     4) stanowisko służbowe upoważnionego lub pełnomocnika,

     5) podstawa prawna wydanego upoważnienia lub pełnomocnictwa,

     6) zakres upoważnienia lub pełnomocnictwa,

     7) datę cofnięcia upoważnienia lub pełnomocnictwa.

 

§ 3.

 

1. Pracownik przygotowujący upoważnienie lub pełnomocnictwo pod względem  

    merytorycznym, ma obowiązek zarejestrowania każdego upoważnienia i

    pełnomocnictwa w rejestrze.

2. Danuta Kowalska zobowiązana jest nadać upoważnieniu lub

    pełnomocnictwu, o których mowa w ust. 1 numer wynikający z rejestru.

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 4.

 

1.     Wzór upoważnienia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 5.

 

1. Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikom  ZSCKU w Wolborzu.

2.  Wszyscy pracownicy ZSCKU w Wolborzu potwierdzają własnoręcznym

    podpisem fakt zapoznania się z treścią niniejszego zarządzenia.

 

§ 6.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

Wolbórz, dnia 1.09.2016 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1  do zarządzenia nr 45/2011

Dyrektora ZSCKU w Wolborzu  z dnia 28.XII.2011 r.

w sprawie wzoru i zasad prowadzenia rejestru upoważnień i pełnomocnictw

 

 

 

 

….................................

(pieczęć jednostki)

 

 

 

 

         Rejestr upoważnień i pełnomocnictw za rok. …...

 

 

 

 

Znak upoważnienia

Data

Osoba upoważniona

Treść upoważnienia

Uwagi

Osoba upoważniająca

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr

Dyrektora ZSCKU w Wolborzu

z dnia 28.XII.2011 r.

w sprawie wzoru i zasad prowadzenia rejestru upoważnień i pełnomocnictw

 

 

Wolbórz, data...............................

pieczęć jednostki

 

 

UPOWAŻNIENIE

 

 

 

Na podstawie …...................................................... *  upoważniam Pana/Panią  …....................................... **do:

1.      …………………………………….w sprawach........................................... *** z upoważnienia   Dyrektora ZSCKU w Wolborzu

 

2.     Podpisywania pism w sprawach …........................................................*** z upoważnienia  Dyrektora ZSR CKU w Wolborzu.

 

 

 

                                                                                                                                                                                                     …............................

                                                                                              (podpis)

 

 

* należy podać podstawę prawną upoważnienia

** należy podać imię, nazwisko, stanowisko służbowe upoważnionego oraz

     miejsce zatrudnienia.  

*** należy podać rodzaj sprawy oraz zakres upoważnienia


Informację wytworzył: Danuta Kowalska, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Danuta Kowalska, Data wprowadzenia: 2012-04-12 12:02:38, Zatwierdził do publikacji: Danuta Kowalska, Data publikacji 2012-04-12 12:02:43, Ostatnia zmiana: 2016-09-15 12:34:49, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 5856