Wyszukaj:
Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Wolborzu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Informacje ogólne
•  Dane podstawowe
•  Baza Szkoły
•  Certyfikaty
•  ARCHIWUM
  Organy Szkoły
•  Zespół Kierowniczy
•  Rada Pedagogiczna
•  Rada Rodziców
•  Samorząd Uczniowski
  Prawo wewnątrzszkolne
•  Statut
•  Szkolny program profilaktyki
•  Regulamin internatu
•  Statut szkoły zaocznej
•  Regulamin oceniania
•  procedury dopuszczania programów nauczania
•  Statut RCKU
•  schemat organizacyjny
•  Regulamin stołówki
•  obowiązki szkoły w razie zasłabnięcia ucznia
•  Regulamin stypendialny
•  Regulamin Rady Pedagogicznej
•  Regulamin kursów kwalifikacyjnych
•  regulamin praktycznej nauki zawodu
•  Plan nadzoru pedagogicznego
  Działalność szkoły
•  Pedagog szkolny
•  Biblioteka
•  Internat
•  Warsztat szkolny
  Przetargi
•  Ogłoszenia
•  Rozstrzygnięcia
•  Anulowane
  Informacje
•  Instrukcje obsługi
•  Niepublikowane w BIP
•  Statystyka
•  Redakcja
  Wykaz klas
•  Technikum
•  Zasadnicza Szkoła Zawodowa
•  Szkoła Policealna
•  Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
•  Kwalifikacyjne kursy zawodowe
  REGULAMINY I INSTRUKCJE
•  Regulamin "13"
•  Regulamin ZFŚS
•  Regulamin dodatku motywacyjnego
•  Regulamin BHP
•  Regulamin pracy
•  Instrukcja inwentaryzacyjna
•  kodeks etyki nauczyciela
•  kodeks pracownika niepedagogicznego
•  Instrukcja archiwalna
•  Rzeczowy wykaz akt
•  Regulamin KZP
•  Instrukcja egzekwowania należnosci
•  Procedury odbioru prac
•  Procedury przyjmowania skarg
•  Regulamin dofinansowania dokształcania nauczycieli
•  Procedury BIP
•  Rejest upoważnień
•  Procedury w sprawie udoskonalenia systemu kontroli zarządczej
•  Procedury w sprawie utworzenia rejestru umów
•  Procedury w sprawie ustalenia zasad dokonywania samooceny systemu kontroli zarządczej
•  Instrukcja dotycząca zasad gospodarki kluczami
  RYZYKO ZAWODOWE
•  Procedury w sprawie ustalenia zasad zarządzania ryzykiem w ZSRCKU w Wolborzu
  Ochrona Danych
•  Inspektor Ochrony Danych
Pomoc
Statystyki

546332
od 29 marca 2007Zespół Szkół

 Centrum Kształcenia Ustawicznego

im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

ul. Modrzewskiego 107
97-320 Wolbórz
tel. 044 6164351
tel./fax 044 6164168
 www.zswolborz.pl
email: info@zswolborz.pl